Access to School from Home : Mynediad i'r Ysgol o'r Cartref

Key Information for Year Groups / Gwybodaeth Allweddol ar gyfer Grwpiau Blwyddyn

Each link below will take you to the specific advice for each Year Group.  This will help parents and pupils understand what to expect for each Year Group. If you are unsure of anything use the General School Enquiries button below.

Bydd pob dolen isod yn mynd â chi at y cyngor penodol ar gyfer pob Grŵp Blwyddyn. Bydd hyn yn helpu rhieni a disgyblion i ddeall beth i’w ddisgwyl ar gyfer pob Grŵp Blwyddyn. Os ydych chi’n ansicr o unrhyw beth, defnyddiwch y botwm Ymholiadau Ysgol Cyffredinol isod.

YDA Parent ‘Working from Home’ Support Toolkit / Pecyn Cymorth Rhiant ‘Gweithio o Adref’ YDA

Access to School from Home / Mynediad i’r Ysgol o’r Cartref

Coronavirus Latest / Diweddaraf y Coronavirus

Safeguarding & Wellbeing / Diogelu a Lles

Technical Support : Cymorth Technegol

Any issues accessing the school systems from home please use the contact detail button below and complete the online form adding a description of the problem. Alternatively please use the following email address: dapupilsupport@hwbwave15.onmicrosoft.com

We will endeavour to resolve the issue as soon as possible during normal school hours. 

Unrhyw faterion sy’n codi gyda’r system ysgol o adref, defnyddiwch y botwm manylion cyswllt isod a chwblhewch y ffurflen ar-lein gan ychwanegu disgrifiad o’r broblem. Fel arall, defnyddiwch y cyfeiriad e-bost canlynol: dapupilsupport@hwbwave15.onmicrosoft.com

Byddwn yn ymdrechu i ddatrys y mater cyn gynted â phosibl yn ystod oriau ysgol arferol.

 

General School Enquiries : Ymholiadau Cyffredinol Ysgol

Any general school enquiries please use the contact detail button below and complete the online form. Alternatively please use the following email address:  

ydahelpdesk@hwbwave15.onmicrosoft.com

Unrhyw ymholiadau ysgol cyffredinol, defnyddiwch y botwm manylion cyswllt isod a chwblhewch y ffurflen ar-lein. Fel arall, defnyddiwch y cyfeiriad e-bost canlynol:

ydahelpdesk@hwbwave15.onmicrosoft.com

Accessing School From Home – Support for Parents & Carers

Mynediad i’r Ysgol Gartref – Cefnogaeth i Rieni & Gofalwyr

Helpu rhieni/gwarcheidwaid i gadw plant yn ddiogel ar-lein...

Scroll to Top