Gweithdrefnau ac Arweiniad Ysgol Coronavirus (COVID-19)

Cyhoeddwyd cau pob ysgol yng Nghymru.
Bydd ysgolion ledled Cymru i gyd yn cau o ddydd Gwener.

The provision for free schools meals is changing form May 4th. Mae'r drefn ynglyn a phrydau bwyd am ddim yn newid o ddydd Llun, Mai 4ydd ymlaen.

If your child is entitled to free school meals, can you please ensure that you complete an online form with your details. Further information on the changes and access to the online form can be found via the link below:

http://newsroom.carmarthenshire.gov.wales/2020/04/coronavirus/free-school-meals-payments-coronavirus-covid-19/#.XqlsE0F7nIU

Os ydy eich plentyn yn gymwys i dderbyn prydau bwyd am ddim, yna mae’n holl bwysig eich bod yn llenwi’r ffurflen ar-lein gyda’ch manylion. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y newidiadau a mynediad i’r ffurflen ar-lein drwy’r linc isod:

http://newyddion.sirgar.llyw.cymru/2020/04/coronavirus/taliadau-uniongyrchol-prydau-ysgol-am-ddim-coronafeirws-covid-19/#.XqlsJ0F7nIU

Statement to parents / Datganiad i rieni

To reassure pupils and parents, following the guidelines outlined by Qualifications Wales we will be using our robust tracking procedures in school to provide the predicted grades to the examination board for all external examinations. This may include aspects already completed and assessed, and the expected outcome of the Summer examination based on the accurate professional judgement of our staff at Ysgol Dyffryn Aman.
https://www.qualificationswales.org/english/coronavirus/issuing-grades-for-qualifications-summer-2020/
Er mwyn tawelu meddwl disgyblion a rhieni, gan ddilyn y canllawiau a amlinellwyd gan Cymhwyster Cymru byddwn yn defnyddio ein gweithdrefnau tracio cadarn yn yr ysgol i ddarparu’r graddau a ragwelir i’r bwrdd arholi ar gyfer arholiadau allanol. Gall hyn gynnwys agweddau sydd eisoes wedi’u cwblhau a’u hasesu, a chanlyniad disgwyliedig yr arholiad Haf yn seiliedig ar farn broffesiynol gywir ein staff yn Ysgol Dyffryn Aman.
https://www.qualificationswales.org/cymraeg/coronafeirws/cyhoeddi-graddau-ar-gyfer-cymwysterau-haf-2020/

PWYSIG

DIWEDDARIAD COVID-19 UPDATE
(Monday March 23rd 2020)

Letter to parents - COVID 19 (March 17th 2020)

Llythyr at rieni - COVID 19 (Mawrth 17eg 2020)

Psychological Support for Children Coping with COVID-19

Neges oddi wrth Cyngor Sir Caerfyrddin 

Rydym yn sylweddoli bod pryder ynghylch y Coronafeirws Newydd (COVID-19). Gallwn eich sicrhau fel rhieni a disgyblion ein bod yn parhau i dderbyn cyngor gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a’n bod yn cymryd pob cam priodol i atal y feirws rhag lledaenu. Yr hyn sy’n cael ei ddweud wrthym ar hyn o bryd yw bod y risg i’r cyhoedd yn dal yn isel
Gellir dod o hyd i gyngor gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yma: 
https://icc.gig.cymru/pynciau/gwybodaeth-ddiweddaraf-am-coronavirus-newydd-covid-19/
Rydym yn gwerthfawrogi cydweithrediad disgyblion a rhieni i helpu i atal heintiau rhag lledaenu. Hylendid da yw’r ffordd orau o’u hatal ac mae rhai camau syml y gallwch eu cymryd i’ch diogelu chi a’ch teulu. Mae’r rhain yn cynnwys:
 • Golchi dwylo’n aml gyda sebon a d?r am o leiaf 20 eiliad, neu ddefnyddio diheintydd dwylo sy’n cynnwys o leiaf 60% alcohol os nad oes sebon a d?r ar gael.
 • Ceisio osgoi cyffwrdd â’r llygaid, y trwyn a’r geg os nad ydych wedi golchi eich dwylo.
 • Defnyddio hances bapur i orchuddio eich ceg a’ch trwyn wrth beswch neu disian, ac yna ei thaflu i’r bin cyn golchi eich dwylo’n syth.
Os yw eich plentyn yn teimlo’n sâl ac wedi bod i un o’r gwledydd neu’r rhanbarthau sydd wedi’u rhestru ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru, neu wedi bod mewn cysylltiad agos ag unigolyn y cadarnhawyd bod arno/arni y Coronafeirws Newydd (COVID-19), ffoniwch GIG 111 ar unwaith am gyngor pellach.

Coronavirus and Me.
Nation-wide survey for children and young people

All pupils are asked to complete an important survey. This survey has been written by these organisations with help from children and young people
 • Welsh Government
 • Children’s Commissioner for Wales
 • Children in Wales
 • Youth Parliament for Wales / Senedd Ieuenctid Cymru
The results will be used by the Welsh Government and the other organisations to make sure our children and young people have everything you need to stay happy, healthy and safe. The link needed is:
https://www.childcomwales.org.uk/coronavirusandme/

Coronafeirws a Fi.
Holiadur Cenedlaethol i Blant a Phobl ifanc

Gofynnir i pob disgybl i gwblhau holiadur pwysig sydd wedi cael ei lunio gan 
 
 • Comisiynydd Plant Cymru
 • Plant yng Nghymru
 • Senedd Ieuenctid Cymru
 • Llywodraeth Cymru
 •  
Bydd y canlyniadau yn cael eu defnyddio gan Lywodraeth Cymru ag eraill i wneud yn siŵr fod gan pob plentyn a pherson ifanc bopeth i aros yn hapus, iach a diogel.Y ddolen er mwyn cwbwlhau’r holiadur ydy:
https://www.complantcymru.org.uk/coronafeirwsafi/

Important information regarding childcare provision for key workers.

Gwybodaeth bwysig ynghylch darpariaeth gofal plant i weithwyr allweddol.

Scroll to Top