Access to School from Home : Mynediad i'r Ysgol o'r Cartref

Years : Blwyddyn 10

This is the key information for parents of pupils in Year 10.  This page will be updated periodically depending on the changing circumstances. 

We appreciate this is a stressful time and it is impossible to replicate a “school” at home.  This is just some advice that you should adapt to suit your circumstances & needs as a family.

All pupils will be receiving work on Google Classrooms.  This is aimed to support and not to add stress. 

Dyma’r wybodaeth allweddol i rieni disgyblion ym Mlynyddoedd 10. Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru o bryd i’w gilydd yn dibynnu ar yr amgylchiadau newidiol.

Rydym yn gwerthfawrogi bod hwn yn gyfnod llawn straen ac mae’n amhosibl efelychu “ysgol” gartref. Dyma ychydig o gyngor y dylech ei addasu i weddu i’ch amgylchiadau a’ch anghenion fel teulu.

Bydd pob disgybl yn derbyn gwaith ar Google Classrooms. Nod hyn yw cefnogi ac nid ychwanegu straen.

Click on the button to gain access to the new timetable

Cliciwch ar y botwm i gael mynediad i’r amserlen newydd

Click the link to receive further information regarding Assessment Information: 

Cliciwch y ddolen i dderbyn rhagor o wybodaeth am Wybodaeth Asesu:

A Message from the Head of Year 10 / Neges gan Bennaeth Blwyddyn 110

It is important for you to understand that Ysgol Dyffryn Aman is doing everything we can to ensure that our pupils are still able to access & develop their education.

If you have any queries, please use the links below:

Mae’n bwysig eich bod yn deall bod Ysgol Dyffryn Aman yn gwneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau bod ein disgyblion yn dal i allu cyrchu a datblygu eu haddysg.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, defnyddiwch y dolenni isod:

Technical Support :
Cymorth Technegol

General School Enquiries :
Ymholiadau Cyffredinol Ysgol

Any issues accessing the school systems from home please use the contact detail button below and complete the online form adding a description of the problem. Alternatively please use the following email address: dapupilsupport@hwbwave15.onmicrosoft.com
We will endeavour to resolve the issue as soon as possible during normal school hours. 
Unrhyw faterion sy’n codi gyda’r system ysgol o adref, defnyddiwch y botwm manylion cyswllt isod a chwblhewch y ffurflen ar-lein gan ychwanegu disgrifiad o’r broblem. Fel arall, defnyddiwch y cyfeiriad e-bost canlynol: dapupilsupport@hwbwave15.onmicrosoft.com
Byddwn yn ymdrechu i ddatrys y mater cyn gynted â phosibl yn ystod oriau ysgol arferol.
Any general school enquiries please use the contact detail button below and complete the online form. Alternatively please use the following email address:  
ydahelpdesk@hwbwave15.onmicrosoft.com
Unrhyw ymholiadau ysgol cyffredinol, defnyddiwch y botwm manylion cyswllt isod a chwblhewch y ffurflen ar-lein. Fel arall, defnyddiwch y cyfeiriad e-bost canlynol:
ydahelpdesk@hwbwave15.onmicrosoft.com
Scroll to Top