Literacy and Numeracy at Ysgol Dyffryn Aman

Literacy Introduction

Mae staff Ysgol Dyffryn Aman wedi’u hymrwymo i hybu, codi a dathlu safonau llythrennedd yn ein hysgol. Credwn y dylai disgyblion gael eu dysgu ym mhob pwnc i fynegi’u hunain yn gywir ac addas, ar lafar ac yn ysgrifenedig, ac i ddarllen yn gywir ac yn ddeallus. Yr ydym yn anelu at sicrhau bod ein dysgwyr yn cyflawni eu potensial fel eu bod yn gallu cwrdd â gofynion addysg a’u bywydau fel oedolion a’r byd gwaith.

Tips and strategies to support your child's reading:

Reciprocal Reading

Reluctant Readers

How to use Rapid Plus at home

Whole School Literacy Policy

Numeracy Introduction

Mae Ysgol Dyffryn Aman wedi ymrwymo i godi safonau rhifedd ei holl ddisgyblion, fel eu bod yn datblygu'r sgiliau perthnasol sy'n angenrheidiol i ymdopi â'r gofynion rhifedd ar draws y cwricwlwm ac i’r dyfodol. Rydym yn diffinio Rhifedd fel y gallu i ddefnyddio rhifau i ddatrys problemau mewn bywyd go iawn a dylai'r holl staff gydnabod pwysigrwydd bod yn rhifog i gynorthwyo i wella dysgu yn eu pynciau. pupils, so that they develop the relevant skills necessary to cope with the numeracy demands across the curriculum and for their future.
We define Numeracy as the ability to use numbers to solve problems in real life and all
staff should recognise the importance of being numerate to aid in improving learning
in their subjects.

Numeracy Documentation:

Whole School Numeracy Policy

Numeracy @ Ysgol Dyffryn Aman

Definition: “The use of numbers to solve problems in everyday life situations”

►Selected pupils receive 2 hours a fortnight

►Small groups of 10 pupils – more 1-1 time

►Taken out of non-core subjects

►6 week rolling programme

►Clear entry and exit strategy

►Pupil voice surveys to assess well-being and confidence

 

Useful Numeracy Links

Scroll to Top