Hysbysiad preifatrwydd ar gyfer Ysgol Dyffryn Aman

Mae trafod gwybodaeth bersonol gan yr Ysgol yn bwysig iawn wrth gyflwyno addysg i'n disgyblion.

Data personol yw unrhyw wybodaeth sy'n ymwneud â pherson y gellir ei nodi'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol o'r wybodaeth. Defnyddir y termau ‘information’ a ‘data personol’ drwy gydol yr hysbysiad preifatrwydd hwn ac mae ganddynt yr un ystyr.

Er mwyn sicrhau bod yr Ysgol yn trin gwybodaeth bersonol yn gywir, rydym yn ceisio cadw at ofynion deddfwriaeth Diogelu Data yn llawn.

Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn felly wedi cael ei gynhyrchu i egluro mor glir â phosibl beth rydym yn ei wneud â data personol.

1. Y dibenion yr ydym yn defnyddio data personol ar eu cyfer

Bydd y wybodaeth a gasglwn amdanoch chi a'ch plentyn yn cael ei defnyddio at ddibenion:

• Cefnogi dysgu eich plentyn
• Monitro ac adrodd ar eu cynnydd
• Darparu gofal bugeiliol priodol
• Asesu ansawdd ein haddysg

Y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu'r data personol yw cydymffurfio â'n rhwymedigaethau cyfreithiol o dan Ddeddfau Addysg 1944 i 2014.

Os na fyddwch yn rhoi'r wybodaeth sydd ei hangen arnom pan fyddwn yn gofyn amdani, gallai hyn gael effaith ar addysg a diogelwch eich plentyn.

2. Pa fath o wybodaeth rydyn ni'n ei defnyddio?

Rydym yn casglu'r mathau canlynol o ddata personol:

• Manylion cyswllt i chi a'ch plentyn
• Your child’s date of birth
• Rhyw eich plentyn
• Rhif Disgybl Unigryw
• Rhif Dysgwr Unigryw
• Cyfansoddiad eich teulu
• Gallu ieithyddol y plentyn
• Manylion addysg
• Delweddau / ffotograffau fel rhan o weithgareddau ein hysgol
• Gwybodaeth am iechyd eich plentyn
• Tarddiad hiliol neu ethnig eich plentyn
• Credoau crefyddol neu athronyddol
• Data biometrig

Rydym hefyd yn defnyddio system TCC yn yr ysgol i gofnodi delweddau. Mae hyn er mwyn cadw'ch plentyn a'n gweithwyr yn ddiogel.

Lle bo'n berthnasol, byddwn yn casglu ac yn defnyddio'r canlynol:

• Cymhwyster prydau ysgol am ddim
• Anghenion Dysgu Ychwanegol
• A yw plentyn yn derbyn gofal gan awdurdod lleol

3. Ydyn ni'n defnyddio gwybodaeth a dderbynnir o ffynonellau eraill?

Mae'r Ysgol yn casglu gwybodaeth yn uniongyrchol oddi wrthych ond rydym hefyd yn derbyn gwybodaeth o'r ffynonellau canlynol:

• Unrhyw ysgolion blaenorol y mae eich plentyn wedi eu mynychu
• Adran Addysg a Gwasanaethau Plant Cyngor Sir Caerfyrddin
• Awdurdodau lleol eraill
• Y GIG

Ceir y mathau canlynol o ddata personol:

• Rhif Disgybl Unigryw
• ID disgybl
• Manylion cyswllt i chi a'ch plentyn
• Cyfansoddiad eich teulu
• Gallu ieithyddol
• Manylion addysg
• Images/photographs
• Gwybodaeth am iechyd eich plentyn
• Tarddiad hiliol neu ethnig eich plentyn
• Credoau crefyddol neu athronyddol mewn ysgolion ffydd

4. Trosglwyddo gwybodaeth dramor

Ni fydd data personol amdanoch chi a'ch plentyn yn cael ei drosglwyddo y tu allan i'r Deyrnas Unedig.

5. Pwy sydd â mynediad i'r wybodaeth a ddefnyddiwn?

Rydym yn rhannu gwybodaeth am ddisgyblion gyda'r derbynwyr canlynol:

• Cyngor Sir Caerfyrddin
• Llywodraeth Cymru
• Ysgolion eraill
• Consortiwm rhanbarthol Addysg drwy Weithio Rhanbarthol
• Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
• Ymddiriedolaeth Teulu Alps a Fisher sy'n dadansoddi data disgyblion ar gyfer yr Ysgol
• Gwasanaeth Cofnod Dysgwyr
• Gyrfa Cymru
• Cyrff arholi

Gall Capita, sy'n darparu ein System Gwybodaeth Rheoli gael mynediad i ddata personol pan fyddant yn gwneud gwaith cynnal a chadw ar y system.

Mae gwybodaeth sy'n ymwneud â'n disgyblion hefyd yn cael ei chynnal gan Gyngor Sir Ceredigion ar System Gwybodaeth Rheoli Cyngor Sir Caerfyrddin.

Mae sefyllfaoedd penodol eraill lle mae'n bosibl y bydd yn rhaid i ni ddatgelu gwybodaeth amdanoch chi, fel:`a```z`ax a
• Lle mae'n ofynnol i'r Cyngor ddarparu'r wybodaeth yn ôl y gyfraith
• Lle mae angen datgelu'r wybodaeth er mwyn atal neu ganfod trosedd
• Lle bo'r datgeliad ar fuddiannau hanfodol y person dan sylw

6. Am faint y byddwn yn cadw data personol

Rydym yn cadw data personol yn unol â chanllawiau a gyhoeddwyd gan y Gymdeithas Rheoli Gwybodaeth a Chofnodion:

www.irms.org.uk

7. Eich hawliau Diogelu Data

Mae gennych hawl i:

• Cael gafael ar y data personol y mae'r ysgol yn ei brosesu amdanoch chi
• Wedi unioni unrhyw wybodaeth anghywir neu anghyflawn (cywiro)
• Tynnu'n ôl eich caniatâd i brosesu, lle mai hwn yw'r unig sail ar gyfer y prosesu
• Gwneud cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO), y corff annibynnol yn y DU sy'n amddiffyn hawliau gwybodaeth

Mewn rhai amgylchiadau, efallai y bydd gennych hawl i:

• Gwrthwynebu prosesu eich gwybodaeth bersonol
• Dileu eich data personol
• Cyfyngu prosesu eich gwybodaeth bersonol
• Cludadwyedd data

Gallwch hefyd gael mynediad at gofnod addysg eich plentyn o dan Reoliadau Gwybodaeth am Ddisgyblion (Cymru) 2011.

8. Manylion cyswllt

I gael rhagor o wybodaeth am yr hysbysiad preifatrwydd hwn a'ch hawliau, cysylltwch â'n Swyddog Diogelu Data yn:

Mrs Nerys Nicholas, Pennaeth nes i ni benodi person dynodedig sy'n gyfrifol.

E-bost: admin@dyffrynaman.org
Ffôn: (01269) 592441

Mae manylion cyswllt ar gyfer Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ynghyd â chanllawiau pellach ar ddeddfwriaeth Diogelu Data ar gael ar wefan yr ICO:

www.ico.org.uk

Scroll to Top