Recent News

Update Regarding Free School Meals Payments

Latest Information - Kirsty Williams - Minister for Education
All Learners Years 11, 12 & 13

Assessments - Learners Letters

Asesiadau - llythyr i ddysgwr

Y10 Progress Report

Recent progress reports for your child / children are now ready for you to view through the SIMS Parent App. 
Please contact the school if you wish to discuss any of the information displayed.
 If you do not have the SIMS Parent App, then please phone the school and ask for Mrs. Elcock, or alternatively email her at:
rebecca.elcock@dyffrynaman.org

Adroddiad Cynnydd Bl10

Mae adroddiadau cynnydd diweddar ar gyfer eich plentyn / plant bellach yn barod i chi eu gweld trwy’r SIMS Parent App.
Cysylltwch â’r ysgol os ydych chi’n dymuno trafod unrhyw ran o’r wybodaeth sy’n cael ei harddangos.
 Os nad oes gennych yr SIMS Parent App, yna ffoniwch yr ysgol a gofynnwch am Mrs. Elcock, neu fel arall e-bostiwch hi ar:
rebecca.elcock@dyffrynaman.org

Yr 6 Virtual Open Evening / Bl 6 Noson Agored Rhithiol

Video:
Can be accessed by clicking on the link below. On the first slide, please click on the 1st square on the top left hand corner, and you will then be able to access the menu page. All squares on the menu page contain links to individual subject areas, the voice of the learner, or an introduction to specific areas of school life.
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTvnHxqcJ5VMwt6ZhhROTBux7Z8j_U6MLOMNRdmINs8hjGYPS_akvV5y6Y6DyftwRqhDjiIdr12XP2d/pub?start=true&loop=false&delayms=60000&slide=id.gab2412df6c_0_294
Fideo:
Gellir cael mynediad iddo drwy wasgu ar y ddolen isod. Wedi clicio ar y ddolen, gwasgwch ar y sgwar ‘cliciwch yma i ddechrau’, ac yna byddwch yn cael eich arwain at y fwydlen. Mae pob sgwar ar y fwydlen yn cynnwys manylion am bwnc penodol o fewn yr ysgol, barn y dysgwyr, neu gyflwyniad i agwedd arbennig o’r ysgol.
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTvnHxqcJ5VMwt6ZhhROTBux7Z8j_U6MLOMNRdmINs8hjGYPS_akvV5y6Y6DyftwRqhDjiIdr12XP2d/pub?start=true&loop=false&delayms=60000&slide=id.gab2412df6c_0_294
 

Covid Symptoms and Testing

Symptomau Covid a Phrofi

Dear Parent / Carer

All information regarding  the testing process and what parents should do can be found here.

Annwyl Riant / Warcheidwad

Mae holl wybodaeth ynghylch y broses profi a beth y dylai rhieni ei wneud wedi ei amlinellu yma.

USE OF FACE COVERINGS FOR SECONDARY SCHOOL PUPILS

DEFNYDDIO GORCHUDDION WYNEB AR GYFER DISGYBLION YSGOL UWCHRADD

Message from CCC

Attendance

All pupils will be required to attend school from 14 September 2020 unless there are valid medical reasons. If a pupil can attend, then they should do so. Schools will no longer continue to provide online work in September except for pupils who are shielding due to medical reasons.

Track Trace and Protect

If any member of staff or pupil becomes unwell or needs to self-isolate during the summer period, they should immediately report this to us 24/7 by calling 0300 333 2222 or by emailing   TTP@deltawellbeing.org.uk .

Neges o’r Sir

Presenoldeb

Fe fydd yn ofynnol i bob disgybl fod yn bresennol o 14 Medi 2020 ymlaen heblaw fod yna resymau meddygol dilys. Os ydy disgybl yn medru mynychu, dylid gwneud hynny. Ni fydd ysgolion yn parhau i ddarparu gwaith ar-lein ym mis Medi heblaw ar gyfer disgyblion sy’n cysgodi oherwydd cyflyrau meddygol.

Olrhain a diogelu

Os bydd unrhyw aelod o staff neu ddisgybl yn mynd yn sâl neu os oes angen ynysu ei hun yn ystod cyfnod yr haf, dylent roi gwybod ar unwaith  i ni drwy ffonio 0300 333 2222 24/7 neu drwy anfon e-bost at   TTP@deltawellbeing.org.uk.
Scroll to Top