Recent News

Centre Determined Grades - Appeals Process /
Graddau Pennu'r Ganolfan - Proses Apelio

English Version

Welsh Version

Sixth Form Learning Pathways Information

Year 11 Learning Pathways Information can be viewed following the link below:

https://dyffrynaman.org/sixth-learning-pathways/

Y11 (Sixth Form) Options

Yr 9 Learning Pathways Subject Information Evening

Bl 9 Noson Wybodaeth am Bynciau'r Llwybrau Dysgu

Y9 Learning Pathways Choices / Ddewisiadau Llwybrau Dysgu Bl9

A reminder that the final round of Y9 Learning Pathways Choices needs completing by Tuesday 27th April. The Google Form questionnaire can be accessed via the link on the Y9 Google Classroom. For any further information, please do not hesitate to contact the school by emailing ydahelpdesk@hwbwave15.onmicrosoft.com

Neges i’ch atgoffa bod angen cwblhau’r rownd olaf o Ddewisiadau Llwybrau Dysgu Bl9 erbyn dydd Mawrth 27ain Ebrill. Gellir cyrchu holiadur Google Form trwy’r ddolen ar Ystafell Ddosbarth Google Bl9. Am unrhyw wybodaeth bellach, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â’r ysgol trwy e-bostio ydahelpdesk@hwbwave15.onmicrosoft.com

CYRSIAU CARLAM CYMRU

The Covid pandemic has resulted in students across Wales missing out on certain aspects and the opportunity to improve skills in various GCSE, AS and A level subjects. In order to support pupils across Wales, e-sgol will be running a number of sessions to support pupils with aspects of their work. These after school sessions will be made through the medium of Welsh and English for four weeks starting from Monday 1st, March. 

These webinar sessions will be broadcasted through a live event on Microsoft Teams and facilitated by teachers from across Wales who have an expertise in the subject they’ll be delivered. The sessions delivered will be recorded and can be used at a later date. 

It would be gratefully appreciated if you could share the following information to your heads of departments, teachers and pupils. Pupils will be responsible to access the site in order to click on the relevant links to join the sessions. 

For more information including when the sessions will be held, visit the following website or follow the instructions on the attached poster – https://sites.google.com/hwbcymru.net/cyrsiaucarlamcymru 

Mae pandemig Covid wedi arwain at fyfyrwyr ledled Cymru yn colli allan ar rai agweddau a’r cyfle i wella eu sgiliau mewn amryw o bynciau TGAU, UG a Safon Uwch. Er mwyn sicrhau bod y myfyrwyr hyn yn cael cefnogaeth mewn gwahanol agweddau o’u gwaith, bydd e-sgol yn cynnal cyfres o sesiynau carlam ar ôl ysgol am bedair wythnos, trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg, gan ddechrau ar ddydd Llun 1af o Fawrth. Bydd y sesiynau yn digwydd ar ôl ysgol.   

 Bydd y sesiynau / gweminarau hyn yn cael eu darlledu trwy ddigwyddiad byw ar Microsoft Teams ac yn cael eu hwyluso gan athrawon o bob rhan o Gymru sydd ag arbenigedd yn y pwnc y byddan nhw’n ei gyflwyno. Bydd y sesiynau a gyflwynir yn cael eu recordio a gellir eu defnyddio yn ddiweddarach. 

Byddem yn ddiolchgar pe gallech rannu’r wybodaeth ganlynol gyda’ch penaethiaid adrannau, athrawon a disgyblion. Bydd y disgyblion yn gyfrifol am gael mynediad i’r wefan er mwyn clicio ar y dolenni perthnasol i ymuno â’r sesiynau. 

Am ragor o wybodaeth gan gynnwys pryd y cynhelir y sesiynau, ewch i’r wefan ganlynol neu dilynwch y cyfarwyddiadau ar y poster atodol –  

https://sites.google.com/hwbcymru.net/cyrsiaucarlamcymru 

Seremoni Wobrwyo Ysgol Dyffryn Aman/
Ysgol Dyffryn Aman Prize Ceremony 2020-21

NHW Wales - Briefing for Secondary Schools
‘Do-it-yourself’ self-tattooing and piercing

GIG Cymru - Briffiad ar gyfer Ysgolion Uwchradd
Tatŵio a thyllu'r corff eich hun

Letter to Parents 05/03/2021
Gareth Morgans
Director of Education & Children's Services

Llythyr at Rhieni 05/03/2021
Gareth Morgans
Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant

Information for learners about assessment arrangements for vocational qualifications /
Gwybodaeth i ddysgwyr am drefniadau asesu ar gyfer cymwysterau galwedigaethol

Click on icon to open

Cliciwch ar yr eicon er mwyn agor

Free School Meals payments / Taliadau Prydau Ysgol am Ddim

Click on icon to open

Cliciwch ar yr eicon er mwyn agor

Assessment arrangements for GCSE, AS and A level grades in summer 2021

Trefniadau asesu ar gyfer graddau TGAU, UG a Safon Uwch yn haf 2021

Yr 6 Virtual Open Evening / Bl 6 Noson Agored Rhithiol

Video:
Can be accessed by clicking on the link below. On the first slide, please click on the 1st square on the top left hand corner, and you will then be able to access the menu page. All squares on the menu page contain links to individual subject areas, the voice of the learner, or an introduction to specific areas of school life.
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTvnHxqcJ5VMwt6ZhhROTBux7Z8j_U6MLOMNRdmINs8hjGYPS_akvV5y6Y6DyftwRqhDjiIdr12XP2d/pub?start=true&loop=false&delayms=60000&slide=id.gab2412df6c_0_294
Fideo:
Gellir cael mynediad iddo drwy wasgu ar y ddolen isod. Wedi clicio ar y ddolen, gwasgwch ar y sgwar ‘cliciwch yma i ddechrau’, ac yna byddwch yn cael eich arwain at y fwydlen. Mae pob sgwar ar y fwydlen yn cynnwys manylion am bwnc penodol o fewn yr ysgol, barn y dysgwyr, neu gyflwyniad i agwedd arbennig o’r ysgol.
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTvnHxqcJ5VMwt6ZhhROTBux7Z8j_U6MLOMNRdmINs8hjGYPS_akvV5y6Y6DyftwRqhDjiIdr12XP2d/pub?start=true&loop=false&delayms=60000&slide=id.gab2412df6c_0_294
 

Covid Symptoms and Testing

Symptomau Covid a Phrofi

Scroll to Top