Diogelu a Lles / Safeguarding & Wellbeing

If you have any safeguarding concerns and wish to contact the safeguarding lead please use the button below. Alternatively please use the following email address: diogelu@hwbwave15.onmicrosoft.com Os oes gennych unrhyw ofidion o ran diogelu yna pwyswch y botwm yma i e-bostio'r swyddog diogelu.
Fel arall, defnyddiwch yr e-bost canlynol: diogelu@hwbwave15.onmicrosoft.com

For URGENT concerns please phone/text this number to contact the safeguarding lead: 07598331193
Ar gyfer pryderon brys, ffoniwch/tecstiwch y rhif hwn i gysylltu a’r arweinydd diogelu: 07598331193

Worried about Coronavirus ? Contact Childline. To visit website click on the icon below.

Poeni am Coronavirus? Cysylltwch â Childline. I ymweld â’r wefan cliciwch ar yr eicon isod.

If your child is presently receiving support or wishes to receive support from the school Counselling service the please contact the Area 43 office via the website:
Os yw eich plentyn wedi bod yn derbyn cefnogaeth neu yn dymuno cymorth o wasanaeth gwnsela Area 43 cysylltwch a'r swyddfa trwy y gwefan:

Important information regarding the Area 43 counselling service whilst the school is closed.

Manylion pwysig am wasanaeth cwnsela Area 43 yn ystod y cyfnod mae’r ysgol ar gau.

Llythyr i ysgolion Meic

Letter to schools Meic

Adnoddau Lles / Wellbeing resources

Edrychwch yma am amrywiaeth o adnoddau i gefnogi eich lles.

There are a variety of resources here to support your wellbeing. 

Rhwydwaith Diabetes Cymru i Blant a Phobl Ifanc

The Children and Young People’s Wales Diabetes Network

Gwybodaeth a chymorth ynghlyn a cam-drin domestig a thrais rhywiol / Information and support regarding Domestic abuse and sexual violence

Silent Solutions

Support Lines

Domestic Abuse

Scroll to Top