School Aims & Awards

  • Darparu cymuned ysgol ddymunol i ddisgyblion a staff lle gallant fwynhau gweithio gyda'i gilydd.

  • Meithrin a datblygu potensial deallus, cymdeithasol a chorfforol pob plentyn i'r eithaf.

  • Annog meddyliau bywiog, annibynnol ac ymholgar, gan ddarparu cyfle cyfartal i bawb - waeth beth fo'u rhyw, hil, oedran a gallu - ennill cymwysterau, gwybodaeth a sgiliau sy'n berthnasol i'w hanghenion yn y dyfodol, a sicrhau sylfaen ddigonol i hwyluso dilyniant i gyflogaeth , addysg bellach, hyfforddiant neu rolau eraill.

  • Datblygu dealltwriaeth a gwerthoedd a goddefgarwch tuag at werthoedd crefyddol a moesol yn ein cymdeithas ac mewn gwahanol gymdeithasau.

  • Gwella gwybodaeth ac empathi tuag at ein hetifeddiaeth a'n hiaith ddiwylliannol arbennig ein hunain mewn amgylchedd cwbl ddwyieithog, gan roi cyfle i bawb astudio Cymraeg yn ogystal â Saesneg, a defnyddio'r ddwy iaith yn helaeth fel cyfrwng addysgu.

Ysgol Dyffryn Aman achieve green in Welsh Government performance categorisation /
Gwyrdd i Ysgol Dyffryn Aman yn system categoreiddio ysgolion.

Scroll to Top