Prydau Ysgol

Mae prydau ysgol yn gwneud cyfraniad pwysig i ddeiet plant a phobl ifanc. Mae ein bwydlenni iach yn cydymffurfio â Rheoliadau Bwyta'n Iach mewn Ysgolion ’Llywodraeth Cynulliad Cymru (Safonau a Gofynion Maeth (Cymru) 2013). Gellir darparu ar gyfer gofynion dietegol arbennig ar gais ysgrifenedig gan rieni / gwarcheidwaid.

Bob diwrnod ysgol, mae ein staff arlwyo profiadol a hyfforddedig yn cynhyrchu dros 19,000 o brydau bwyd mewn dros 130 o sefydliadau addysg. 

Manteision Bwyta Bwyd Ysgol: 

 • Arbed amser yn y boreau heb orfod paratoi cinio, a does dim pryder am gadw'r bwyd yn ffres tan amser cinio. 
 • Mae prydau ysgol yn cynnig llysiau ffres, saladau a ffrwythau yn helpu tuag at ‘5 y dydd 'eich plentyn
 • Mae ein prydau yn cynnig gwerth am arian. Gall eich plentyn / plant fwynhau pryd dau gwrs am £ 2.50 y dydd yn unig.   
 • Mae eistedd a bwyta gyda'i gilydd wrth fwrdd yn helpu i ddatblygu sgiliau cymdeithasol a moesau bwrdd; anogir disgyblion hefyd i roi cynnig ar fwydydd newydd. 
 • Mae astudiaethau wedi dangos bod plant yn fwy parod i ddysgu mewn dosbarthiadau prynhawn os ydynt wedi cael pryd amser cinio boddhaol
 • Rydym yn cynnal bwydlen ddyddiol â thema yn ogystal â chinio Nadolig dau gwrs yn ystod mis Rhagfyr. 

Mae'r Gwasanaeth Prydau Ysgol yn Sir Gaerfyrddin yn cael ei ddarparu'n fewnol gan ein Hadran Arlwyo.

Am ragor o wybodaeth ynghylch Prydau Ysgol ewch i Wefan Cyngor Sir Caerfyrddin yn, https://www.carmarthenshire.gov.wales/home/council-services/education-schools/school-meals/secondary-school-meals/

Prydau Ysgol am Ddim

A allech chi fod yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim i'ch plentyn neu blant?

Ble rydw i'n gwneud cais am brydau ysgol am ddim?

Rhaid gwneud ceisiadau i'r awdurdod lleol lle mae'r ysgol wedi'i lleoli.

Ar gyfer plant sy'n mynychu ysgol yn Sir Gaerfyrddin, rhaid gwneud pob cais i'r adran ganlynol:

Adran Prydau Ysgol Am Ddim 
Yr Adran Addysg a Phlant 
Adeilad 2, Parc Dewi Sant 
Ffordd Ffynnon Job 
Caerfyrddin SA31 3HB

Sut ydw i'n gwneud cais am brydau ysgol am ddim?

I wneud cais am brydau ysgol am ddim gallwch: -

 • Ffonio (01267) 246526 a bydd ffurflen yn cael ei hanfon atoch, NEU
 • Gallwch e-bostio freeschoolmeals@sirgar.gov.uk gyda'ch enw a'ch cyfeiriad a bydd ffurflen yn cael ei hanfon atoch.
 • Mae'n ofynnol i chi lenwi'r ffurflen gais Prydau Ysgol am Ddim

ParentPay

Mae ParentPay yn ffordd fwy cyfleus, diogel i chi dalu am brydau ysgol ar-lein. I ddefnyddio ParentPay byddwch yn derbyn llythyr ganeich ysgol gydag enw defnyddiwr a chyfrinair unigryw. Rhaid i chi ddefnyddio'r wybodaeth hon wrth fewngofnodi i'r system am y tro cyntaf. Bydd angen cyfeiriad e-bost gweithredol arnoch hefyd.

Gan ddefnyddio'ch cyfrif ParentPay byddwch yn gallu:

 • talu am brydau ysgol ac eitemau eraill fel teithiau ysgol, gwisgoedd ac ati.
 • gweld hanes yr holl daliadau a wnaethoch
 • creu un cyfrif ar gyfer eich holl blant
 • derbyn derbynebau a nodiadau atgoffa awtomataidd i ychwanegu at eich balans drwy e-bost. Mae nodiadau atgoffa e-bost a derbynebau am ddim. Gallwch dderbyn nodiadau atgoffa trwy SMS ond mae tâl o 6c am bob testun ar gyfer y gwasanaeth hwn.
 • gwneud taliadau 24/7 gan ddefnyddio unrhyw ddyfais sydd â mynediad i'r rhyngrwyd
 • talu trwy randaliad ar gyfer teithiau ysgol

Ni fydd yn rhaid i chi anfon eich plant i'r ysgol mwyach gydag arian parod neu sieciau, mae taliadau'n syth * a byddant yn credydu cyfrif eich plentyn ar unwaith. Unwaith y bydd eich ysgol yn dechrau defnyddio ParentPay ni fyddwn bellach yn derbyn taliadau arian parod / siec yn yr ysgol ar gyfer prydau ysgol.

Os byddai'n well gennych beidio â thalu ar-lein am brydau ysgol, byddwch yn gallu ychwanegu at eich cyfrif ParentPay drwy arian parod mewn siopau cyfleustra lleol, gan arddangos logo PayPoint. Ffoniwch ni ar 01267 246537 i ofyn am gerdyn PayPoint, bydd y cerdyn cyntaf yn cael ei roi am ddim. Os byddwch chi'n colli'r cerdyn, bydd cerdyn newydd yn costio £ 1.50.  

Dim ond ar gyfer taliadau prydau ysgol y gallwch ddefnyddio'ch cerdyn PayPoint. Os ydych chi'n dymuno talu gyda PayPoint am deithiau ysgol ac ati, bydd yr ysgol yn rhoi llythyr i chi gyda chod bar arno y gallwch fynd ag ef i'ch siop leol. * Gall taliadau PayPoint gymryd hyd at 36 awr i'w dangos yn eich cyfrif ParentPay.

I fewngofnodi i'ch cyfrif ParentPay cliciwch ar y ddolen isod:

Scroll to Top