Access to School from Home : Mynediad i'r Ysgol o'r Cartref

Years : Blwyddyn 12

This is the key information for parents of pupils in Year 12.  This page will be updated periodically depending on the changing circumstances. 

We appreciate this is a stressful time and it is impossible to replicate a “school” at home.  This is just some advice that you should adapt to suit your circumstances & needs as a family.  Click these links if you require information on the AS Grade process or general Year 12 announcements.

Dyma’r wybodaeth allweddol i rieni disgyblion ym Mlwyddyn 12. Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru o bryd i’w gilydd yn dibynnu ar yr amgylchiadau newidiol.

Rydym yn gwerthfawrogi bod hwn yn gyfnod llawn straen ac mae’n amhosibl efelychu “ysgol” gartref. Dyma ychydig o gyngor y dylech ei addasu i weddu i’ch amgylchiadau a’ch anghenion fel teulu. Cliciwch y dolenni hyn os oes angen gwybodaeth arnoch am y broses Gradd TGAU neu gyhoeddiadau Blwyddyn 11 cyffredinol.

Click the link to receive further information regarding Assessment Information: 

Cliciwch y ddolen i dderbyn rhagor o wybodaeth am Wybodaeth Asesu:

Click the button to access careers advice:

Cliciwch y botwm i gael gafael ar gyngor gyrfaoedd:

It is important for you to understand that Ysgol Dyffryn Aman is doing everything we can to ensure that our pupils are still able to access & develop their education.

If you have any queries, please use the links below:

Mae’n bwysig eich bod yn deall bod Ysgol Dyffryn Aman yn gwneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau bod ein disgyblion yn dal i allu cyrchu a datblygu eu haddysg.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, defnyddiwch y dolenni isod:

Technical Support :
Cymorth Technegol

General School Enquiries :
Ymholiadau Cyffredinol Ysgol

Any issues accessing the school systems from home please use the contact detail button below and complete the online form adding a description of the problem. Alternatively please use the following email address: dapupilsupport@hwbwave15.onmicrosoft.com
We will endeavour to resolve the issue as soon as possible during normal school hours. 
Unrhyw faterion sy’n codi gyda’r system ysgol o adref, defnyddiwch y botwm manylion cyswllt isod a chwblhewch y ffurflen ar-lein gan ychwanegu disgrifiad o’r broblem. Fel arall, defnyddiwch y cyfeiriad e-bost canlynol: dapupilsupport@hwbwave15.onmicrosoft.com
Byddwn yn ymdrechu i ddatrys y mater cyn gynted â phosibl yn ystod oriau ysgol arferol.
Any general school enquiries please use the contact detail button below and complete the online form. Alternatively please use the following email address:  
ydahelpdesk@hwbwave15.onmicrosoft.com
Unrhyw ymholiadau ysgol cyffredinol, defnyddiwch y botwm manylion cyswllt isod a chwblhewch y ffurflen ar-lein. Fel arall, defnyddiwch y cyfeiriad e-bost canlynol:
ydahelpdesk@hwbwave15.onmicrosoft.com
Scroll to Top