Access to School from Home : Mynediad i'r Ysgol o'r Cartref

Years : Blwyddyn 13

This is the key information for parents of pupils in Year 13.  This page will be updated periodically depending on the changing circumstances. 

Click these links if you require information on the A level Grade process or general Year 13 announcements.

Dyma’r wybodaeth allweddol i rieni disgyblion ym Mlwyddyn 13. Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru o bryd i’w gilydd yn dibynnu ar yr amgylchiadau newidiol.

Cliciwch y dolenni hyn os oes angen gwybodaeth arnoch chi ar y broses Gradd A neu gyhoeddiadau Blwyddyn 13 cyffredinol.

Click the link to receive further information regarding Assessment Information: 

Cliciwch y ddolen i dderbyn rhagor o wybodaeth am Wybodaeth Asesu:

Click the button to access careers advice:

Cliciwch y botwm i gael gafael ar gyngor gyrfaoedd:

A level Results: Canlyniadau Safon Uwch

Event : Digwyddiad Date : Dyddiad
A level Results: Canlyniadau Safon Uwch
August 13th 2020 Awst 13eg 2020

Yr 13 Leavers’ message / Neges I ymadawyr Bl13

Including messages from Mrs Llewelyn Head of Year, Martha Rees Swain Head Girl, and Tom Roach Head Boy. 

Yn cynnwys negeseuon oddiwrth Mrs Llewelyn Pennaeth Blwyddyn, Martha Rees Swain Prif Ferch, a Tom Roach Prif Fachgen. 

Year 13 Leavers Assembly

It is important for you to understand that Ysgol Dyffryn Aman is doing everything we can to ensure that our pupils are still able to access & develop their education.

If you have any queries, please use the links below:

Mae’n bwysig eich bod yn deall bod Ysgol Dyffryn Aman yn gwneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau bod ein disgyblion yn dal i allu cyrchu a datblygu eu haddysg.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, defnyddiwch y dolenni isod:

Technical Support :
Cymorth Technegol

General School Enquiries :
Ymholiadau Cyffredinol Ysgol

Any issues accessing the school systems from home please use the contact detail button below and complete the online form adding a description of the problem. Alternatively please use the following email address: dapupilsupport@hwbwave15.onmicrosoft.com
We will endeavour to resolve the issue as soon as possible during normal school hours. 
Unrhyw faterion sy’n codi gyda’r system ysgol o adref, defnyddiwch y botwm manylion cyswllt isod a chwblhewch y ffurflen ar-lein gan ychwanegu disgrifiad o’r broblem. Fel arall, defnyddiwch y cyfeiriad e-bost canlynol: dapupilsupport@hwbwave15.onmicrosoft.com
Byddwn yn ymdrechu i ddatrys y mater cyn gynted â phosibl yn ystod oriau ysgol arferol.
Any general school enquiries please use the contact detail button below and complete the online form. Alternatively please use the following email address:  
ydahelpdesk@hwbwave15.onmicrosoft.com
Unrhyw ymholiadau ysgol cyffredinol, defnyddiwch y botwm manylion cyswllt isod a chwblhewch y ffurflen ar-lein. Fel arall, defnyddiwch y cyfeiriad e-bost canlynol:
ydahelpdesk@hwbwave15.onmicrosoft.com
Scroll to Top