Access to School from Home : Mynediad i'r Ysgol o'r Cartref

Years : Blwyddyn 9

This is the key information for parents of pupils in Year 9.  This page will be updated periodically depending on the changing circumstances. 

We appreciate this is a stressful time and it is impossible to replicate a “school” at home.  This is just some advice that you should adapt to suit your circumstances & needs as a family.

All pupils will be receiving work on Google Classrooms.  This is aimed to support and not to add stress. 

Dyma’r wybodaeth allweddol i rieni disgyblion ym Mlynyddoedd 9. Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru o bryd i’w gilydd yn dibynnu ar yr amgylchiadau newidiol.

Rydym yn gwerthfawrogi bod hwn yn gyfnod llawn straen ac mae’n amhosibl efelychu “ysgol” gartref. Dyma ychydig o gyngor y dylech ei addasu i weddu i’ch amgylchiadau a’ch anghenion fel teulu.

Bydd pob disgybl yn derbyn gwaith ar Google Classrooms. Nod hyn yw cefnogi ac nid ychwanegu straen.

Click on the button to gain access to the new timetable

Cliciwch ar y botwm i gael mynediad i’r amserlen newydd

Y9 Learning Pathways - Llwybrau Dysgu Bl9

This process is continuing and subject options are currently in process.  The key dates for this are:

Mae’r broses hon yn parhau ac mae’r dewisiadau opsiynau yn y broses ar hyn o bryd. Y dyddiadau allweddol ar gyfer hyn yw:

Event : Digwyddiad Date : Dyddiad
GCSE Subject Choices : Dewisiadau Pwnc TGAU
April 5th 2020 Ebrill 5ed 2020
Google Classroom Bridging Activities set : Set Gweithgareddau Pontio Dosbarth Google
April 27th 2020 Ebrill 27ain 2020

Following the choices made by all learners using the initial option blocks, all feedback has been carefully considered with changes being made to optimise learner choice satisfaction and resolving any clashes. I am pleased to say that 97% of learner choices have been satisfied with the option blocks presented below. The school will continue to discuss learner choices throughout this term to ensure the most appropriate courses have been chosen to maximise learner outcomes.

However, please do not hesitate to contact the school for further information or clarification if necessary.

Yn dilyn dewisiadau pob dysgwr sy’n defnyddio’r blociau opsiynau cychwynnol, mae’r holl adborth wedi’i ystyried yn ofalus gyda newidiadau’n cael eu gwneud i wneud y gorau i ateb gofynion y dysgwr a datrys unrhyw wrthdar. Rwy’n falch i ddweud bod 97% o ddewisiadau dysgwyr wedi eu bodloni â’r blociau opsiynau a gyflwynir isod. Bydd yr ysgol yn parhau i drafod dewisiadau dysgwyr trwy gydol y tymor hwn i sicrhau bod y cyrsiau mwyaf priodol wedi’u dewis i sicrhau’r canlyniadau gorau i ddysgwyr. Fodd bynnag, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â’r ysgol i gael mwy o wybodaeth neu eglurhad os oes angen.

Gweler isod, y dewisiadau a wnaed ym mhob un o’r blociau opsiynau. Fe welwch y blociau opsiynau diwygiedig drosodd.

Important Information / Gwybodaeth Pwysig

*Art / Celf is likely to be taught bilingually due to insufficient numbers to run two separate classes.
**Due to insufficient learner numbers, Ffotograffiaeth will be taught as Photography in Block 1.
* Mae Celf / Celf yn debygol o gael ei ddysgu’n ddwyieithog oherwydd niferoedd annigonol i gynnal dau ddosbarth ar wahân.
**Oherwydd niferoedd annigonol o ddysgwyr, bydd Ffotograffiaeth yn cael ei ddysgu fel Ffotograffiaeth mewn Bloc 1    

A message from the Head of Year:

I hope that you are all safe and well. We have been working hard on finalising option choices over the last few weeks. As a result approximately 99% of all options were accurate and met the needs of the year group. We have contacted any pupils who have had issues with their options and changes have successfully been made. I am confident that you will all enjoy the options that you have decided on as part of the Pathways process and I am sure that you all can’t wait to get started. 

 If you have any concerns with options, online classrooms or if there is anything else that you would like to discuss with the Year 9 pastoral team, please contact ydabl9@hwbwave15.onmicrosoft.com and we will be happy to help you.  

 I look forward to seeing you all when we return to school. Take care and stay positive. 

 Miss A Evans  

Neges gan Bennaeth Blwyddyn 9:

 Dwi’n gobeithio eich bod i god yn ddiogel ac yn iach. Rydym wedi bod yn gweithio’n galed gan gwblhau dewsiadau opsiynau dos yr wythnosau diwethaf. O ganlyniad, roedd tua 99% o’r holl opsiynau yn gywir ac yn diwallu anghenion disgyblion y flwyddyn. Rydym wedi cysylltu ag unrhyw ddisgyblion sydd wedi cael problemau â’u hopsiynau a gwnaed newidiadau yn llwyddiannus. Rwy’n hyderus y byddwch chi i gyd yn mwynhau’r opsiynau rydych chi wedi penderfynu arnyn nhw fel rhan o’r broses Llwybrau ac rwy’n siŵr rydych chi gyd yn ysu i ddechrau.

 Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch opsiynau, Google Classrooms neu os oes unrhyw beth arall yr hoffech ei drafod gyda thîm bugeiliol Blwyddyn 9, cysylltwch â ydabl9@hwbwave15.onmicrosoft.com a byddwn yn hapus i’ch helpu.

Edrychaf ymlaen at eich gweld chi i gyd pan ddychwelwn i’r ysgol. Cymerwch ofal ac arhoswch yn bositif.

 Miss A Evans

It is important for you to understand that Ysgol Dyffryn Aman is doing everything we can to ensure that our pupils are still able to access & develop their education.

If you have any queries, please use the links below:

Mae’n bwysig eich bod yn deall bod Ysgol Dyffryn Aman yn gwneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau bod ein disgyblion yn dal i allu cael mynediad a datblygu eu haddysg.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, defnyddiwch y dolenni isod:

Technical Support :
Cymorth Technegol

General School Enquiries :
Ymholiadau Cyffredinol Ysgol

Any issues accessing the school systems from home please use the contact detail button below and complete the online form adding a description of the problem. Alternatively please use the following email address: dapupilsupport@hwbwave15.onmicrosoft.com
We will endeavour to resolve the issue as soon as possible during normal school hours. 
Unrhyw faterion sy’n codi gyda’r system ysgol o adref, defnyddiwch y botwm manylion cyswllt isod a chwblhewch y ffurflen ar-lein gan ychwanegu disgrifiad o’r broblem. Fel arall, defnyddiwch y cyfeiriad e-bost canlynol: dapupilsupport@hwbwave15.onmicrosoft.com
Byddwn yn ymdrechu i ddatrys y mater cyn gynted â phosibl yn ystod oriau ysgol arferol.
Any general school enquiries please use the contact detail button below and complete the online form. Alternatively please use the following email address:  
ydahelpdesk@hwbwave15.onmicrosoft.com
Unrhyw ymholiadau ysgol cyffredinol, defnyddiwch y botwm manylion cyswllt isod a chwblhewch y ffurflen ar-lein. Fel arall, defnyddiwch y cyfeiriad e-bost canlynol:
ydahelpdesk@hwbwave15.onmicrosoft.com
Scroll to Top