Mynediad i'r Ysgol Gartref - Cefnogaeth i Rieni & Gofalwyr

Cyflwyniad i HWB

Sut mae Hwb yn helpu fy mhlentyn i ddysgu?

Gwefan (neu blatfform ar-lein) yw Hwb sy’n helpu athrawon i addysgu a disgyblion i ddysgu. Mae ganddo lawer o apiau a meddalwedd am ddim, ystafelloedd dosbarth rhithwir, a banc enfawr o ddeunyddiau i’w defnyddio yn yr ystafell ddosbarth neu ar-lein gyda disgyblion.

Sut mae athrawon yn defnyddio Hwb i addysgu?

Gall athrawon sefydlu ystafelloedd dosbarth rhithwir a defnyddio rhaglenni fel Google Classroom a Thimau Microsoft i osod cwestiynau a gweld yr holl atebion. Gallant ddefnyddio offer ac adnoddau Hwb i wneud gwersi a gosod gwaith. Mae adnoddau ar gael yn ôl grŵp oedran ar draws pob maes pwnc.

Sut bydd fy mhlentyn yn defnyddio Hwb?

Mae ar y we, felly gan ddefnyddio bron unrhyw gyfrifiadur neu dabled. Gall eich plentyn ymweld â hwb.gov.wales a chlicio ar adnoddau i bori pethau o ddiddordeb, ond bydd eu hysgol wedi darparu enw defnyddiwr a chyfrinair i fewngofnodi i Hwb, a chyfarwyddiadau ar ble y byddant yn gosod gwaith (Google Classroom, Timau, ac ati. .). Y ffordd yma, dim ond nhw fydd yn gweld gwaith a gwybodaeth sy’n benodol i’ch plentyn.

Sut mae fy mhlentyn yn dod o hyd i Hwb a mewngofnodi?

Sut mae darganfod beth sydd ar Hwb?

Gallwch edrych ar HWB ar unrhyw adeg heb enw defnyddiwr na chyfrinair. Beth am ddechrau trwy edrych ar ‘Adnoddau’, sydd yn dangos esiamplau o’r hyn sydd ar gael. I weld gwaith mae’r ysgol / athrawon wedi gosod bydd rhaid mewngofnodi gyda’ch plentyn.

Sut mae fy mhlentyn yn mewngofnodi?

Gan ddefnyddio enw defnyddiwr a chyfrinair a roddwyd iddynt gan yr ysgol.

Beth ddylwn i ei wneud os oes gan fy mhlentyn broblem mewngofnodi neu os nad oes ganddo gyfrinair?

Bydd gan yr ysgol enwau defnyddwyr a chyfrineiriau a ddarperir gan eu hysgol. Bydd yr enw defnyddiwr yn gorffen yn @ hwbcymru.net Cysylltwch â’ch ysgol i ddechrau os oes problem.

Mynediad i'r dysgu

Sut mae cael gafael ar dasgau penodedig fy mhlentyn?

Yn yr un modd â’r ysgol fel arfer, mae angen i chi ofyn i’ch plentyn er mwyn gweld y tasgau a’r gwaith. Trwy Hwb, mae gan eich plentyn gyfeiriad mewngofnodi unigol, ond nid oes gan rieni fynediad ar wahân. Yn Ysgol Dyffryn Aman mae tasgau’n cael eu gosod a’u marcio gan athrawon sy’n defnyddio Google Classroom. Darperir amserlen a dylid ei dilyn mor agos â phosib. Gellir cael mynediad at rhain yma:

Mae’r fideo isod yn dangos sut mae dysgwyr yn cael mynediad i Google Classrooms:

Sut mae fy mhlentyn yn anfon gwaith yn ôl at athro?

Yn yr argyfwng presennol mae lles ar flaen meddyliau pawb a dylai fod yn flaenoriaeth wrth gefnogi dysgwyr. Yn yr adran hon mae arweiniad i gefnogi rhieni / gofalwyr er mwyn helpu eu plant i gyflwyno gwaith a chael gafael ar adborth.

Sut alla i gael gafael ar adborth?

Cefnogi dysgu

Ble alla i ddod o hyd i weithgareddau ychwanegol i'm plentyn eu gwneud?

Mae ystod eang o adnoddau ar gael i gefnogi dysgu o bell. Dyma ddolenni i ddeunyddiau sydd ar gael ar Hwb, a dolenni allanol defnyddiol:

Adnoddau hwb
BBC Bitesize
Deunyddiau Dysgu o Bell gan Adobe

Sut mae cadw fy mhlentyn yn ddiogel wrth weithio ar-lein?

Sut gall offer Hwb gefnogi dysgwyr ag ADY?

Yn y Strategaeth ‘Dal ati i Ddysgu’ mae’n hollbwysig bod tegwch i bawb. Rhan o’r ecwiti hwn yw sicrhau bod gan ddysgwyr ADY fynediad at yr offer Hwb perthnasol fel y gallant gymryd rhan yn eu dysgu trwy’r gwahanol platfformau digidol. Mae’r adran hon yn darparu canllawiau ‘sut i’ ar sut y gall rhieni / gofalwyr gefnogi plant ag ADY.

Encyclo Brit

Sut i ddefnyddio Encyclopaedia Britannica

Microsoft

Defnyddio meddalwedd Microsoft i gynorthwyo darllen ac ysgrifennu

Scroll to Top