Recent News

IMPORTANT / PWYSIG

Unfortunately, there will be no county school crossing patrol officer on duty this week (September 21st -25th 2020).

Please remind your child to take extra care when crossing Margaret Street at the beginning and end of the school day.

Yn anffodus, ni fydd Swyddog Croesi’r Ffordd y Sir ar ddylestwydd yr wythnos hon ( Medi 21-25ain 2020). 

Atgoffwch eich plentyn i gymeryd gofal mawr wrth groesi Stryd Marged ar ddechrau a diwedd y dydd ysgol os gwelwch yn dda.

Covid Symptoms and Testing

Symptomau Covid a Phrofi

Dear Parent / Carer

All information regarding  the testing process and what parents should do can be found here.

Annwyl Riant / Warcheidwad

Mae holl wybodaeth ynghylch y broses profi a beth y dylai rhieni ei wneud wedi ei amlinellu yma.

USE OF FACE COVERINGS FOR SECONDARY SCHOOL PUPILS

DEFNYDDIO GORCHUDDION WYNEB AR GYFER DISGYBLION YSGOL UWCHRADD

Urgent Information
School Crossing Patrols

Gwybodaeth Bwysig Hebryngwyr Ysgol

Message from CCC

Attendance

All pupils will be required to attend school from 14 September 2020 unless there are valid medical reasons. If a pupil can attend, then they should do so. Schools will no longer continue to provide online work in September except for pupils who are shielding due to medical reasons.

Track Trace and Protect

If any member of staff or pupil becomes unwell or needs to self-isolate during the summer period, they should immediately report this to us 24/7 by calling 0300 333 2222 or by emailing   TTP@deltawellbeing.org.uk .

Neges o’r Sir

Presenoldeb

Fe fydd yn ofynnol i bob disgybl fod yn bresennol o 14 Medi 2020 ymlaen heblaw fod yna resymau meddygol dilys. Os ydy disgybl yn medru mynychu, dylid gwneud hynny. Ni fydd ysgolion yn parhau i ddarparu gwaith ar-lein ym mis Medi heblaw ar gyfer disgyblion sy’n cysgodi oherwydd cyflyrau meddygol.

Olrhain a diogelu

Os bydd unrhyw aelod o staff neu ddisgybl yn mynd yn sâl neu os oes angen ynysu ei hun yn ystod cyfnod yr haf, dylent roi gwybod ar unwaith  i ni drwy ffonio 0300 333 2222 24/7 neu drwy anfon e-bost at   TTP@deltawellbeing.org.uk.
Scroll to Top