Recent News

Important Message / Neges Bwysig

For your information, the staggered exit for pupils at the end of the day will stop from tomorrow, Monday 15th of November onwards. This has been decided to maximise pupils’ time in their last lesson as we continue to work towards normal operation. All pupils will leave the school site at 3:10pm.

Er gwybodaeth, o yfory, dydd Llun 15fed o Dachwedd ymlaen, bydd pob disgybl yn gadael safle’r ysgol am 3:10yh.  Penderfynwyd ar hyn i gynyddu amser i ddisgyblion yn eu gwers olaf wrth inni barhau i weithio tuag at weithrediad arferol.  

Gwybodaeth HMS / INSET Information

Changes to contact tracing and self-isolation from this September

Newidiadau i olrhain cysylltiadau a hunanynysu o fis Medi hwn

Senior Prefects

Congratulations to our new senior prefects for the academic year 2021-22. Head Girl and Head Boy are Catrin Brodrick and Jac Chapman and the team of leaders working with them will be Lucy Davies, Ffion Evans, Chelsea James, Teila Jones, Sophie Ware, Nia Williams, Dafydd James, Thomas Vaughan-Jones, Owain Llewelyn, Owen Mayes, Jac Thomas, Steffan Williams. We wish them a successful and productive year. Pob hwyl i chi.

Prif Swyddogion

Llongyfarchiadau i’n prif swyddogion newydd ar gyfer y flwyddyn academaidd 2021-22 sef Catrin Brodrick (Prif Ferch), Jac Chapman (Prif Fachgen) a gweddill y tîm o arweinwyr talentog sef Lucy Davies, Ffion Evans, Chelsea James, Teila Jones, Sophie Ware, Nia Williams, Dafydd James, Thomas Vaughan-Jones, Owain Llewelyn, Owen Mayes, Jac Thomas, Steffan Williams. Pob hwyl i chi i gyd am flwyddyn lwyddiannus iawn.

NEW HEADTEACHER / PENNAETH NEWYDD
27/05/2021

On behalf of the Governing Body of Ysgol Dyffryn Aman, I wish to inform you that we have appointed Mr James Durbridge as the new Headteacher of the school to begin in September 2021. Congratulations and all the best for the future.

Mr Geraint Jones
Cadeirydd/ Chair

Ar ran Bwrdd Llywodraethol Ysgol Dyffryn Aman, hoffwn eich hysbysu ein bod wedi penodi Mr James Durbridge yn Bennaeth newydd yr ysgol i gychwyn o fis Medi 2021. Llongyfachiadau mawr a phob dymuniad da i’r dyfodol.

Mr Geraint Jones
Cadeirydd/ Chair
 

Important arrangements for the start of the new academic year.

Pwysig am drefniadau dechrau’r flwyddyn academaidd newydd.

Gwybodaeth HMS / INSET Information

Scroll to Top