TUTOR READING PROGRAMME

Twice a week, Year 7 pupils will be read to in their tutor groups during morning registration. We read a range of stories with the aim of encouraging reading for pleasure and boosting student knowledge and understanding. Many of the books also complement the curriculum by drawing links to ideas, themes and figures studied in lessons.

Why do we encourage reading for pleasure?

  • Reading develops confidence and improves self-esteem

  • Reading can help young people to understand complex issues from the safe fictional world of a book

  • Reading is proven to increase empathy

  • Reading is enjoyable, fun and relaxing, (for fluent readers if they have the right book)

  • Reading is vital for academic attainment in school but reading for pleasure goes beyond this and stretches through a person’s life. 

Details of book titles and storylines can be found below. We encourage you to discuss the relevant book with your child. You can find helpful tips about talking about books with your child here.

https://www.scholastic.com/parents/books-and-reading/reading-resources/language-and-literacy-milestones/tips-talking-about-books-your-child.html

RHAGLEN DARLLEN ADEG COFRESTRU

Dwywaith yr wythnos, bydd tiwtoriaid yn darllen i Flwyddyn 7 yn ystod cofrestru foreol. Rydym yn darllen amrywiaeth o straeon er mwyn annog darllen ar gyfer mwynhad a hybu gwybodaeth a dealltwriaeth disgyblion. Mae nifer o’r llyfrau hefyd yn cefnogi’r cwricwlwm trwy wneud cysylltiadau rhwng syniadau a themau sy’n cael eu hastudio mewn gwersi. 

Pam ydym yn annog darllen ar gyfer mwynhad?

  • Mae darllen yn datblygu hyder ac yn gwella hunan-barch

  • Gall darllen galluogi pobl ifanc i ddeall materion cymhleth.  

  • Mae darllen yn cynyddu empathi

  • Mae darllen yn bleserus, hwyl ac yn gyfle i ymlacio. 

  • Mae darllen yn allweddol ar gyfer cyrhaeddiad academaidd yn yr ysgol ond mae darllen ar gyfer mwynhad hefyd yn mynd ymhellach.  

Ceir manylion am y llyfrau isod. Anogwn rieni a gwarcheidwaid i drafod y llyfr gyda’u plant.

https://www.scholastic.com/parents/books-and-reading/reading-resources/language-and-literacy-milestones/tips-talking-about-books-your-child.html

BOOK

BLURB

In fifth-century Denmark, a murderous monster stalks the night, and only the great prince of the Geats has the strength and courage to defeat him. Beowulf’s terrifying quest to destroy Grendel, the foul fiend, a hideous sea-hag and a monstrous fire-dragon is the oldest surviving epic in British literature.

LLYFR

BROLIANT

Yn Nenmarc y bumed ganrif, mae anghenfil llofruddiol yn stelcian y nos, a dim ond tywysog mawr y Geats sydd â’r nerth a’r dewrder i’w drechu. Ymgais ddychrynllyd Beowulf i ddinistrio Grendel yw’r epig hynaf sydd wedi goroesi yn llenyddiaeth Prydain.

Every town on Discworld knows the stories about rats and pipers, and Maurice – a streetwise tomcat – leads a band of educated ratty friends (and a stupid kid) on a nice little earner. Piper plus rats equals lots and lots of money.

Until they run across someone playing a different tune.

Now he and his rats must learn a new concept: evil . . .

Mae pob tref ar Discworld yn gwybod y straeon am lygod mawr a phibyddion, ac mae Maurice – cath ar ochr y stryd – yn arwain band o lygod mawr addysgedig (a phlentyn gwirion) ar daith i ennill llawer mawr o arian.

Mae popeth yn grêt tan iddyn nhw ddarganfod rhywun yn canu alaw wahanol.

Nawr mae’n rhaid iddo ef a’i lygod mawr ddysgu cysyniad newydd: drygioni. . .

When Elliot wishes upon a star, he doesn’t expect a constellation to crash into a dungheap on his family farm. The star is Virgo. She thinks she’s perfect. Elliot doesn’t. And together they release Thanatos, evil Daemon of Death … epic fail.

They need the King of the Gods and his noble steed. Instead, they get a chubby Zeus and his high horse Pegasus.

Are the Gods really ready to save the world? And is the world really ready for the Gods?

Pan fo Elliot yn gofyn am ddymuniad wrth seren, nid yw’n disgwyl i gytser chwalu i domen ar ei fferm deuluol. Y seren yw Virgo. Mae hi’n meddwl ei bod hi’n berffaith ond nid yw Elliot. Gyda’i gilydd maen nhw’n rhyddhau Thanatos, Demon Marwolaeth … camgymeriad enfawr.

Mae angen Brenin y Duwiau a’i farch arnyn nhw. Yn lle hynny, maen nhw’n cael Zeus byrdew a’i geffyl Pegasus.

Ydy’r Duwiau’n wirioneddol barod i achub y byd? Ac a yw’r byd yn wirioneddol barod ar gyfer y Duwiau?

 

London, 1841. A boy covered in hair, raised as a monster, condemned to life in a travelling freak show. A boy with an extraordinary power of observation and detection. A boy accused of murder; on the run; hungry for the truth. Behold the savage spectacle of Wild Boy. Ladies and Gentlemen, take your seats. The show is about to begin!

Llundain, 1841. Condemniwyd bachgen blewog, a godwyd fel anghenfil, i fywyd mewn sioe pethau hynod deithiol. Bachgen â phŵer rhyfeddol o arsylwi a chanfod ydyw. Bachgen wedi’i gyhuddo o lofruddiaeth; ar ffo; yn awyddus i ddarganfod y gwir. Wele olygfa wyllt ‘Wild Boy’. Foneddigion a Boneddigesau, cymerwch eich seddi. Mae’r sioe ar fin dechrau!

Everyone tells Sophie that she was orphaned in a shipwreck – found floating in a cello case on the English Channel on her first birthday. But Sophie is convinced her mother also survived.

When the Welfare Agency threatens to separate her from her guardian and send her to an orphanage, Sophie takes matters into her own hands, starting with the only clue she has – the address of a cello-maker in Paris. On the run from the authorities, Sophie finds Matteo and his network of rooftoppers – urchins who walk tightropes and live in the sky. In a race across the rooftops of Paris, will they be able to find her mother before it’s too late?

Hopeful, inspiring and thrilling in equal measure, this is a classic adventure story about pursuing your dreams.

Mae pawb yn dweud wrth Sophie iddi fod yn amddifad oherwydd llongddrylliad – a ddarganfuwyd hi’n arnofio mewn cas sielo ar Sianel Lloegr ar ei phen-blwydd cyntaf. Ond mae Sophie yn argyhoeddedig bod ei mam hefyd wedi goroesi.

Pan fydd yr Asiantaeth Les yn bygwth ei gwahanu oddi wrth ei gwarcheidwad a’i hanfon i gartref plant amddifad, mae Sophie yn cymryd materion i’w dwylo ei hun, gan ddechrau gyda’r unig gliw sydd ganddi – cyfeiriad gwneuthurwr sielo ym Mharis. Ar ffo o’r awdurdodau, mae Sophie yn dod o hyd i Matteo a’i rwydwaith o ‘rooftoppers’ – cryts sy’n cerdded rhaffau tynion ac yn byw yn yr awyr. Mewn ras ar draws toeau Paris, a fyddant yn gallu dod o hyd i’w mam cyn ei bod hi’n rhy hwyr?

Yn obeithiol, yn ysbrydoledig ac yn wefreiddiol, mae hon yn stori antur glasurol am ddilyn eich breuddwydion.

A story about finding friendship when you’re lonely – and hope when all you feel is fear.

Twelve-year-old Matthew is trapped in his bedroom by crippling OCD, spending most of his time staring out of his window as the inhabitants of Chestnut Close go about their business.

Until the day he is the last person to see his next door neighbour’s toddler, Teddy, before he goes missing.

Matthew must turn detective and unravel the mystery of Teddy’s disappearance – with the help of a brilliant cast of supporting characters.

Page-turning, heartbreaking, but ultimately life-affirming.

Stori am ddod o hyd i gyfeillgarwch pan rydych chi’n unig yw hon – a gobaith pan mai’r cyfan rydych chi’n teimlo yw ofn.

Mae Matthew, sy’n ddeuddeg oed, yn gaeth yn ei ystafell wely trwy fynd i’r afael ag OCD, gan dreulio’r rhan fwyaf o’i amser yn syllu allan o’i ffenest wrth i drigolion Chestnut Close byw eu bywydau.

Mae’n gaeth i’r ystafell tan y diwrnod mai ef yw’r person olaf i weld plentyn bach ei gymydog drws nesaf, Teddy, cyn iddo fynd ar goll.

Rhaid i Matthew droi’n ditectif a datrys dirgelwch diflaniad Teddy – gyda chymorth cast gwych o gymeriadau cefnogol.

Fourteen-year-old ‘model pupil’ Davidde (his parents had trouble spelling) lives with his dad after his mother died. But when a new headteacher starts at his South Wales valleys school, Davidde is unfairly labelled a troublemaker. To the horror of his teachers, Davidde finds a new passion for motorcycle scrambling. He takes on the school bullies, but soon events threaten to overwhelm him.

Mae’r ‘disgybl perffaith’ pedair ar ddeg mlwydd oed, Davidde (roedd ei rieni’n cael trafferth sillafu) yn byw gyda’i dad ar ôl i’w fam farw. Mae ei dad yn gwneud ei orau, ond pan fo prifathro newydd yn dechrau yn ei ysgol, mae Davidde yn cael enw annheg o fod yn un sy’n creu trwbl.

A novel by popular author Manon Steffan Ros, which follows Huw as he prepares his project on the Second World War during the summer holidays. Strange things happen as he begins to explore a secret relating to his grandmother’s brother in this endearing story. Tir na n-Og Award Winner 2017.

Nofel sy’n  dilyn hanes Huw wrth iddo baratoi prosiect am yr Ail Ryfel Byd dros yr haf. Ond mae pethau rhyfedd yn digwydd pan mae’n dechrau ymchwilio i gyfrinach brawd ei nain, a hithau yn dioddef o dementia. Enillydd gwobr Tir na n-Og.

Marc does not have a good relationship with his father, but all this changes for the better when they both go to France to follow the Welsh football team.

Does gan Marc ddim perthynas dda iawn â’i dad, ond mae’r ddau’n mynd efo’i gilydd bob dydd Sadwrn i weld tîm Dinas Bangor. Mae’r bachgen (Marc, ar ôl Mark Hughes) yn datblygu obsesiwn efo Joe Allen, sydd, ym meddwl Marc, yn debyg i’w dad. Mae Marc a’i dad yn mynd ar eu gwyliau cyntaf gyda’i gilydd i Ffrainc i weld Cymru’n chwarae, a dyma lle mae’r ddau yn dod i adnabod ei gilydd yn iawn.

This story relates to Dan and Deio and ends as Wales reaches Euro 2020. The relationship between the two is like a football game – there are spectacular highlights and heartbreaking low points. However, through football the two come to understand each other and come to appreciate that it is varied strengths and working together that creates a good team.

Mae’r stori’n ymwneud â Dan a Deio, gyda’r nofel yn gorffen gyda Chymru yn cyrraedd Ewro 2020. Mae perthynas y ddau fel gêm bêl-droed – yn uchafbwyntiau bendigedig, ac yn isafbwyntiau siomedig, torcalonnus. Ond drwy bêl-droed, mae’r ddau yn dod i ddeall ei gilydd, a dod i werthfawrogi mai gwahanol gryfderau a chyd-chwarae sy’n creu tîm go iawn.

‘There won’t be another Tryweryn in Wales!’ A novel portraying the bravery of the people of Cwm Gwendraeth Fach as they fight to prevent their lands and homes from being drowned during the summer of 1963.

Fydd dim un Tryweryn arall yng Nghymru!’ Nofel gyffrous yn portreadu dewrder trigolion Cwm Gwendraeth Fach wrth iddynt frwydro i atal eu tiroedd a’u cartrefi rhag cael eu boddi yn ystod Haf 1963.

A novel based on the Senghennydd coalmine tragedy of 1913 when 439 men and boys lost their lives. Cwmwl dros y Cwm is a historical novel based on the fictional experiences of 12 year old John Williams, who moves to Senghenydd with his family from north Wales as his father seeks work in the coalmines of the south. Tir na n-Og Award winner 2014.

Ychydig cyn 8.30 y bore ar 14 Hydref 1913 bu farw 439 o ddynion a bechgyn mewn ffrwydrad ofnadwy yng nglofa Senghennydd. Wyth oed oedd John Williams pan symudodd o a’i deulu o un o bentrefi chwareli’r gogledd i fyw yn Senghennydd yng nghymoedd y de. Edrychai ymlaen at ei ben-blwydd yn dair ar ddeg oed, pan fyddai’n dechrau gweithio yn y pyllau glo. Enillydd gwobr Tir na n-Og 2014.

Scroll to Top