previous arrow
next arrow
Slider

Llythyr y Pennaeth 18/09/20 Head’s Letter

Click on icon to open

Cliciwch ar yr eicon er mwyn agor

Letter from Gareth Morgans

Director for Education and Children Services

LLythyr wrth Gareth Morgans

Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant

Covid Symptoms and Testing

Dear Parent / Carer

All information regarding  the testing process and what parents should do can be found here.

Symptomau Covid a Phrofi

Annwyl Riant / Warcheidwad

Mae holl wybodaeth ynghylch y broses profi a beth y dylai rhieni ei wneud wedi ei amlinellu yma.

USE OF FACE COVERINGS FOR SECONDARY SCHOOL PUPILS

DEFNYDDIO GORCHUDDION WYNEB AR GYFER DISGYBLION YSGOL UWCHRADD

Urgent Information
School Crossing Patrols

Gwybodaeth Bwysig Hebryngwyr Ysgol

Message from CCC

Attendance

All pupils will be required to attend school from 14 September 2020 unless there are valid medical reasons. If a pupil can attend, then they should do so. Schools will no longer continue to provide online work in September except for pupils who are shielding due to medical reasons.

Track Trace and Protect

If any member of staff or pupil becomes unwell or needs to self-isolate during the summer period, they should immediately report this to us 24/7 by calling 0300 333 2222 or by emailing   TTP@deltawellbeing.org.uk .

Neges o’r Sir

Presenoldeb

Fe fydd yn ofynnol i bob disgybl fod yn bresennol o 14 Medi 2020 ymlaen heblaw fod yna resymau meddygol dilys. Os ydy disgybl yn medru mynychu, dylid gwneud hynny. Ni fydd ysgolion yn parhau i ddarparu gwaith ar-lein ym mis Medi heblaw ar gyfer disgyblion sy’n cysgodi oherwydd cyflyrau meddygol.

Olrhain a diogelu

Os bydd unrhyw aelod o staff neu ddisgybl yn mynd yn sâl neu os oes angen ynysu ei hun yn ystod cyfnod yr haf, dylent roi gwybod ar unwaith  i ni drwy ffonio 0300 333 2222 24/7 neu drwy anfon e-bost at   TTP@deltawellbeing.org.uk.
Our secondary schools will look a little different when they re-open on June 29 and we wanted to show you what to expect when you go back.
There are some new measures in place and new routines to follow to help keep you as safe as possible.
But most important of all there will be lots of familiar, friendly faces to help settle you back in and make this a positive experience for everyone.
Take a quick tour of Ysgol Dyffryn Aman.

Bydd ein hysgolion uwchradd yn edrych ychydig yn wahanol pan fyddant yn ailagor ar 29 Mehefin ac roeddem am ddangos i chi beth i’w ddisgwyl pan fyddwch yn dychwelyd.
Mae rhai mesurau newydd ar waith a rhai arferion newydd i’w dilyn er mwyn helpu i’ch cadw mor ddiogel â phosibl.
Ond yn bwysicaf oll bydd llawer o wynebau cyfarwydd a chyfeillgar i’ch helpu i ymgartrefu a gwneud hwn yn brofiad cadarnhaol i bawb.
Ewch am daith gyflym o amgylch Ysgol Dyffryn Aman. 

YDA Parent ‘Working from Home’ Support Toolkit / Pecyn Cymorth Rhiant ‘Gweithio o Adref’ YDA

Access to School from Home / Mynediad i’r Ysgol o’r Cartref

Coronavirus Latest / Diweddaraf y Coronavirus

Safeguarding & Wellbeing / Diogelu a Lles

Any issues accessing the school systems from home please use the contact detail button below and complete the online form adding a description of the problem. Alternatively email: 
Unrhyw faterion sy’n codi gyda’r system ysgol o adref, defnyddiwch y botwm manylion cyswllt isod a chwblhewch y ffurflen ar-lein gan ychwanegu disgrifiad o’r broblem. Fel arall e-bostiwch:
dapupilsupport@hwbwave15.onmicrosoft.com
Any general school enquiries please use the contact detail button below and complete the online form. Alternatively please use the following email address:  
 
 
ydahelpdesk@hwbwave15.onmicrosoft.com
Unrhyw ymholiadau ysgol cyffredinol, defnyddiwch y botwm manylion cyswllt isod a chwblhewch y ffurflen ar-lein. Fel arall, defnyddiwch y cyfeiriad e-bost canlynol:
 
ydahelpdesk@hwbwave15.onmicrosoft.com

Accessing School From Home – Support for Parents & Carers

Mynediad i’r Ysgol Gartref – Cefnogaeth i Rieni & Gofalwyr

Helping parents/guardians keep children safe online…

A greeting for pupils and staff at Ysgol Dyffryn Aman - enjoy! Cyfarchiad i ddisgyblion a staff Ysgol Dyffryn Aman - mwynhewch!

Piano: Mrs Mared Owen
Illustrations / Dylunio: Mr James Barker
A poem written especially for Ysgol Dyffryn Aman / Cerdd wedi ei ysgrifennu’n arbenng i’r ysgol: Mr Matthew Tucker
Soloists / Unigolion yn canu: Cadi Owen, Celyn Lewis, Destiny Llewellyn, Elan Rees, Lara Murphy, Megan Davies, Seren Davies.

Wellbeing Challenge

Have a look at the video to see what some of our pupils have been doing as part of the wellbeing challenge

Sialens Lles

Edrychwch ar y fideo canlynol er mwyn cael gweld beth mae rhai o’n disgyblion wedi bod yn ei wneud fel rhan o’r sialens lles

Croeso i Ysgol Dyffryn Aman ...

Welcome to Ysgol Dyffryn Aman ...

Pleser yw eich croesawu i wefan / prosbectws Ysgol Dyffryn Aman. Gobeithiaf yn fawr y cewch yma drosolwg o’r hyn a gynigir gan yr ysgol, yn ogystal â gwybodaeth am systemau a pholisïau’r ysgol. Os oes angen gwybodaeth benodol arnoch, mae croeso i chi godi’r ffôn i gael gair uniongyrchol gyda fi ar unrhyw adeg.
Mae’r gymuned ddysgu yn Ysgol Dyffryn Aman yn un effeithiol, amrywiol a chynhwysiol. Un o’n cryfderau yw’r cwricwlwm eang a ddarperir yma. Mae’r gefnogaeth ofalgar a’r cyngor arbenigol a roddir i bob unigolyn wrth ei gosod ar ei llwybr dysgu unigol yn medru hwyluso dyfodol llwyddiannus a llewyrchus i bob yr un ohonynt.
“ Parched pob byw ei orchwyl” yw arwyddair yr ysgol. Credwn, trwy waith caled ac ymdrech barhaus, y gall pob unigolyn gyrraedd ei lawn botensial. Ymrwymwn fel ysgol i greu awyrgylch ysgogol a heriol a fydd yn darparu’r cyfleoedd gorau er mwyn galluogi ein disgyblion i ffynnu. Mae gwaith tîm yn allweddol er mwyn gwneud hyn. Ceisiwn sicrhau bod ein disgyblion yn ennill y medrau, y wybodaeth a’r hyder i weithio’n annibynnol, yn ogystal â’r sgiliau i gyd-weithio ag eraill er mwyn eu paratoi ar gyfer tyfu’n ddinasyddion parchus ac effeithiol.
Rhaid gosod disgwyliadau uchel i’n hunain. Yn anorfod felly, rhaid i bob un sy’n ymddiddori yn nyfodol ein disgyblion chwarae eu rhan. Trwy gyd-weithio gyda’n gilydd – fel ysgol, rhieni, llywodraethwyr, awdurdod a chymuned ehangach, gallwn anelu at y nôd o ddarparu’r addysg orau i’n disgyblion, a chynnig iddynt y gefnogaeth fugeiliol a moesol a fydd yn eu cynnal a’u hysbrydoli gydol eu hoes.
Mae’n bwysig bod pob disgybl yn gwneud yn fawr o bob cyfle gan ymrwymo i fod yn lysgenhadon gwych i’r ysgol a’r gymuned – boed ar y maes chwaraeon, ar lwyfan perfformio, ym myd gwyddoniaeth a thechnoleg, neu wrth gwrs, ar lawr yr ystafell ddosbarth. Cefnogwn ddatblygiad personol pob disgybl gan eu hymarfogi â’r wybodaeth, sgiliau a’r gwerthoedd i’w galluogi i gamu’n hyderus i’r dyfodol.

It is a pleasure to welcome you to Ysgol Dyffryn Aman’s website / prospectus. I hope it provides you with an overview of school life and also gives you valuable information on the school’s policies and systems. If you require any specific details, please pick up the phone to speak to me directly. The school community at Ysgol Dyffryn Aman is effective, diverse and inclusive. One of the school’s strengths lies in its extensive curriculum, and the caring support and expert direction given to each individual pupil to ensure that they follow the most appropriate learning pathway to a successful future. “Parched pob byw ei orchwyl” (Let everyone respect their own endeavours) is the school’s motto. We believe that by working hard and being focussed on achieving our goals, everyone can reach their full potential. As a school, we are totally committed to creating an inspiring and challenging learning environment that provides every child with the best opportunities to succeed. Teamwork is therefore essential. We endeavour to develop a school community that promotes skills for both independent learning and collaborative working so our pupils can develop into effective and respected citizens. High expectations are essential. Creating an aspiring school community means that every stakeholder has a role to play. By working together, as a school, parents/guardians, governors, local authority, and the wider community, we can achieve our goal of providing the best academic education for our pupils, and instil in them the pastoral and moral direction to guide them successfully through life. It is important that every pupil makes the most of every opportunity and they become proud ambassadors of the school and community, on the sports field, on the performing stage, in the world of science and technology, or of course in the classroom. Let us support each individual pupil, and equip them with the necessary skills, knowledge and values to step confidently and boldly into the future.

Latest News

News

Thursday 3rd September – Skills Challenge Grades & BTEC Results

Year 11 Welsh Baccalaureate Skills Challenge results along with confirmed BTEC grades have been sent to pupil HWB email accounts.   

News

YEAR 6 MODERN FOREIGN LANGUAGE VIDEO

“We were really looking forward to meeting year 6 in person during our transition days, but since this isn’t possible at the moment, here’s a …

News

Platfform 4YP Website and Hub

Take a look at our new website and online hub 4YP by Young People for Young people. Lots of great resources and tips to manage …

News

Amman Valley food bank’s desperate appeal for donations.

A food bank which feeds families in the Amman Valley have made an appeal for help, as the lock down to combat the coronavirus sees …

Twitter

Diary Dates

BBC News Feed


Ysgol Dyffryn Aman achieve green in Welsh Government performance categorisation /
Gwyrdd i Ysgol Dyffryn Aman yn system categoreiddio ysgolion.
digital-icon-png-7

Digital Safety

Helping parents/guardians keep children safe online…
YDA_Footprint _logo

My Academic Profile...

Learn more about MAP…​

Education Maintenance Allowance (EMA)

The 2020 to 2021 EMA application is now available!

Download the application and apply now to make sure you get paid on time.

The Parental Involvement Programme

Meet our staff...

About us...

Learn more about Ysgol Dyffryn Aman and our commitment to learning…

Parent/Guardian Information

All the information you need can be found here…

Contact us

You can contact the school in the following ways…

Life @ YDA

Find out what it is like to be a pupil at
Ysgol Dyffryn Aman…

What Our Pupils Say...

I enjoyed every aspect of Year 7 and 8, and I was very fortunate to have been able to take part in a number of extra-curricular activities. I am looking forward to starting Year 10.

Maddie – Yr 9

In year 9 I took part in the Mock Trials, which was a mock courtroom. I am a member of the Carmarthenshire’s youth council which I got involved in via the school and I spoke in the house of commons last November.

Thomas Yr 11

Scroll to Top