03/05/2024

Llythyron er Gwybodaeth

Gweler y ddau lythyr ynghlwm

03/05/2024

Letters for your Information

Please see both letters attached

24/04/2024

Er gwybodaeth

Annwyl rieni,

Mae heddiw wedi bod yn ddiwrnod anodd iawn i ni gyd fel ysgol. Yn amlwg mae fy meddyliau gyda’r tri unigolyn a’u teuluoedd y mae digwyddiad heddiw wedi effeithio arnynt.

Yn syth wedi’r digwyddiad, ein blaenoriaeth oedd sicrhau diogelwch ein disgyblion a staff, rheoli’r sefyllfa a sicrhau cyfathrebu gyda’r sawl a gafodd eu heffeithio yn uniongyrchol. Trwy weithio gyda’r heddlu, fe wnaethom gyfathrebu mor gynted a oedd yn bosib.

I gefnogi Heddlu Dyfed-Powys, bydd yr ysgol ar gau yfory i’r holl ddisgyblion a staff er mwyn i swyddogion barhau gyda’u hymchwiliadau.

Er mwyn cefnogi disgyblion sydd am ddilyn eu gwersi arferol ar yr amserlen yfory, bydd gwaith yn cael ei ddarparu trwy Google Classrooms.

Bydd staff addysgu ar gael i gefnogi disgyblion os oes angen, trwy Google Stream.

Sylwch y gall staff bugeiliol allweddol, megis Penaethiaid Blwyddyn a Dirprwy Benaethiaid Blwyddyn, cael eu hoedi cyn ymateb i ymholiadau am waith disgyblion, gan eu bod wedi cael eu cyfeirio at ddarparu cymorth lles.

Gall unrhyw ddisgybl sy’n dymuno derbyn cymorth lles gwblhau’r Ffurflen Google sydd ar gael trwy eu Google Classrooms Blynyddol. Am unrhyw gymorth technegol i gael mynediad at waith, e-bostiwch admin@dyffrynaman.org

Hoffwn atgoffa pawb o gais yr Heddlu i beidio â rhannu unrhyw luniau na fideos ar y cyfryngau cymdeithasol sy’n ymwneud â’r digwyddiad, er mwyn osgoi gofid i’r rhai a effeithiwyd ac osgoi dirmyg llys. Gofynnaf hefyd i bobl beidio â dyfalu wrth i ymchwiliad yr heddlu barhau.

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth, a allai helpu swyddogion gyda’u hymchwiliad, i gysylltu drwy eu Porth Cyhoeddus pwrpasol. 

Bydd gwybodaeth bellach yn cael ei rhannu yfory i ddiweddaru trefniadau ar gyfer dydd Gwener 26 Ebrill. Fodd bynnag, os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon, cysylltwch gyda’r ysgol ar admin@dyffrynaman.org

Ar nodyn olaf, hoffwn ganmol yr holl staff a disgyblion am eu hymateb trugarog ac aeddfed yn ystod y diwrnod heddiw. Rydym yn falch o eu hymateb a’r ffordd gwnaethant dangos gwerthoedd craidd yr ysgol wrth gefnogi eu cyfoedion a staff.

Diolch
James Durbridge
Pennaeth

24/04/2024

For your Information

Dear parents,

Today has been a very difficult day for us as all as in the school. It goes without saying that my thoughts are with the three individuals and their families, who have been affected by today’s incident.

In the immediate aftermath of the incident, our priority was to ensure the security of pupils and staff whilst managing the situation and communicating with those directly impacted. Working with the police we issued communication as soon as feasibly possible.

To support Dyfed Powys Police, the school will be closed tomorrow to all pupils and staff in order for officers to further carry out their investigations.

Although the school will be closed, I want to reassure pupils, parents and staff that wellbeing support is available to anyone who has been affected.

In order to support pupils who wish to follow their ordinary timetabled lessons tomorrow, work will be provided via Google Classrooms. Teaching staff will be available to support pupils, if necessary, through the Google Stream function. Please be aware that key pastoral staff, such as Heads of Year and Deputy Heads of Year, may be delayed in responding to queries regarding pupils’ work, as they have been directed to provide wellbeing support. Any pupil wishing to receive wellbeing support can complete the Google Form available through their Year Group Google Classrooms. For any technical support in accessing work, please email admin@dyffrynaman.org

Can I remind everyone of the Police’s request that no social media footage relating to the incident is shared online, to avoid distress to those affected and contempt of court. I would also ask people not to speculate whilst the police investigation is ongoing.

Dyfed Powys Police has asked if anyone has information that could help officers with their investigation to report it through their dedicated Public Portal. 

Further correspondence will be shared tomorrow to update arrangements for Friday 26th April. However, if there are any questions or concerns that you may have, please do not hesitate to contact the school on admin@dyffrynaman.org

On a final note, I wish to commend all staff and pupils for their calm and mature response during today’s lockdown. We are proud to have witnessed pupils embodying the school’s core values while supporting their peers and staff.

Thank you
James Durbridge
Headteacher

 

24/04/2024

Er gwybodaeth

Byddwch yn ymwybodol o ddigwyddiad yn Ysgol Dyffryn Aman heddiw.


Mae aelodau teulu yr holl unigolion a gafodd eu hanafu wedi cael gwybod. Rydym am sicrhau rhieni a’r cyhoedd fod y digwyddiad dan reolaeth.

 

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi rhyddhau y datganiad canlynol:

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn delio â digwyddiad yn Ysgol Dyffryn Aman yn Sir Gaerfyrddin.

Mae tri o bobl wedi cael eu hanafu ac maen nhw’n derbyn triniaeth.

Mae un person wedi cael ei arestio ac nid ydym yn chwilio am unrhyw un arall mewn cysylltiad â’r digwyddiad hwn.

Mae’r gwasanaethau brys yn parhau ar y safle ac mae’r ysgol wedi cau wrth i’r ymchwiliad barhau.

Rydym yn gweithio’n agos gyda’r ysgol a Chyngor Sir Caerfyrddin.

Rydym yn ymwybodol bod fideo o’r digwyddiad yn cael ei rannu ar gyfryngau cymdeithasol ar hyn o bryd. Gofynnwn i hyn gael ei ddileu er mwyn osgoi dirmyg llys a gofid i’r rhai yr effeithiwyd arnynt.

Gofynnwn i bobl beidio â dyfalu ymhellach wrth i ymchwiliad yr heddlu barhau.

24/04/2024

For your Information

You will be aware of the incident that has taken place at Ysgol Dyffryn Aman today.


The family members of all injured persons have been informed. We would like to reassure parents and the public that the incident has been contained.


Dyfed Powys Police have issued the following statement:

Dyfed-Powys Police is dealing with an incident at Amman Valley School in Carmarthenshire.

Three people have been injured and are receiving treatment.

One person has been arrested and we are not looking for anyone else in connection with this incident.

Emergency services remain at scene and the school has been closed while investigations continue.

We are working closely with the school and Carmarthenshire County Council.

We are aware that there is footage of the incident currently circulating on social media. We would ask that this is removed to avoid contempt of court and distress to those affected.

We would ask the people do not speculate while there is a police investigation ongoing.

10/04/2024

Llythyr er gwybodaeth

Gweler y llythyr ynghlwm ynghylch newidiadau dros dro amser cinio

10/04/2024

Letter for your Information

Please see letter attached regarding temporary lunchtime changes

Cliciwch ar y ddolen i gael mynediad i'r rhifyn diweddaraf o gylchlythyr yr ysgol (Rhif 11)

Please click on the following link to access the latest edition of the school newsletter (No.11)

23/02/2024

Derbyniadau Chweched Dosbarth

Derbyniadau newydd i’n Chweched Dosbarth, llenwch y ffurflen fer yma a bydd aelod o Dîm y Chweched Dosbarth yn cysylltu â chi’n fuan. Nid oes angen i ddisgbylion presennol Bl11 Ysgol Dyffryn Aman lenwi'r ffurflen hon.

23/02/2024

Sixth Form Admissions

New admissions to our Sixth Form, please complete the short form here and a member of the Sixth Form Team will contact you shortly. Current Yr11 students at Ysgol Dyffryn Aman do not need to complete this form.

Ydych chi’n hawlio'r holl help posib gyda chostau ysgol?

Rydym ni yma yn Ysgol Dyffryn Aman yn awyddus i sicrhau bod disgyblion a theuluoedd yn cael yr holl gymorth sydd ar gael. Mae canllawiau am y gwahanol fathau o gymorth ar y ddolen isod.

Have you claimed all the support you can get with school costs?

At Ysgol Dyffryn Aman we are keen to ensure that all students and families receive the support that they are entitled to. Please find guidance of whether you may be eligible to apply for free school meals and other support at the link below.

Codi arian

Fundraising

Ewch i’n tudalen codi arian i ddechrau!

Visit our easyfundraising page to get started!

About Ysgol Dyffryn Aman

About Us

Learn more about Ysgol Dyffryn Aman and our commitment to learning…

Contact Us

You can contact the school in the following ways…

Pupil Absence

To report pupil absence please click the link below…

Parent/Guardian Information

All the information you need can be found here…

Useful Links

The New Parent App

We have a convenient new way to share information with you about your child’s school life

Education Maintenance Allowance (EMA)

Download the application and apply now to make sure you get paid on time.

My Assessed Progress…

Learn more about MAP…

10/04/2024

Llythyr er gwybodaeth

Gweler y llythyr ynghlwm ynghylch newidiadau dros dro amser cinio

10/04/2024

Letter for your Information

Please see letter attached regarding temporary lunchtime changes

Scroll to Top