D1fstreXgAAdeBV
D4a-TJsWAAE6s0r
D4mod1SWAAAlZm4
D7VV735WsAEs-Bv
D4No6RdXoAIJuLC
SONY DSC
13A46D75-AD4B-41E1-AED2-6E7A56096829
SONY DSC
kindness
previous arrow
next arrow

Gwybodaeth HMS / INSET Information

Gwybodaeth Noson Rhieni Blwyddyn 11 / Year 11 Parents Evening Information

Llythyr Noson Rieni Blwyddyn 11 /
Year 11 Parents Evening Letter

Canllaw Llogi Noson Rieni'r Ysgol /
School Booking
Parents Evening Guide

Canllaw Rhieni - Ceidwad Ychwanegol /
Additional Parent - Guardian Guide

Newidiadau i olrhain cysylltiadau a hunanynysu o fis Medi hwn

Changes to contact tracing and self-isolation from this September

Headteachers Letter /
Llythyr y Pennaeth
06/10/2021

Senior Prefects

Congratulations to our new senior prefects for the academic year 2021-22. Head Girl and Head Boy are Catrin Brodrick and Jac Chapman and the team of leaders working with them will be Lucy Davies, Ffion Evans, Chelsea James, Teila Jones, Sophie Ware, Nia Williams, Dafydd James, Thomas Vaughan-Jones, Owain Llewelyn, Owen Mayes, Jac Thomas, Steffan Williams. We wish them a successful and productive year. Pob hwyl i chi.

Prif Swyddogion

Llongyfarchiadau i’n prif swyddogion newydd ar gyfer y flwyddyn academaidd 2021-22 sef Catrin Brodrick (Prif Ferch), Jac Chapman (Prif Fachgen) a gweddill y tîm o arweinwyr talentog sef Lucy Davies, Ffion Evans, Chelsea James, Teila Jones, Sophie Ware, Nia Williams, Dafydd James, Thomas Vaughan-Jones, Owain Llewelyn, Owen Mayes, Jac Thomas, Steffan Williams. Pob hwyl i chi i gyd am flwyddyn lwyddiannus iawn.

NEW HEADTEACHER / PENNAETH NEWYDD
27/05/2021

On behalf of the Governing Body of Ysgol Dyffryn Aman, I wish to inform you that we have appointed Mr James Durbridge as the new Headteacher of the school to begin in September 2021. Congratulations and all the best for the future.

Mr Geraint Jones
Cadeirydd/ Chair

Ar ran Bwrdd Llywodraethol Ysgol Dyffryn Aman, hoffwn eich hysbysu ein bod wedi penodi Mr James Durbridge yn Bennaeth newydd yr ysgol i gychwyn o fis Medi 2021. Llongyfachiadau mawr a phob dymuniad da i’r dyfodol.

Mr Geraint Jones
Cadeirydd/ Chair
 

Learning From Home - Information for Pupils & Parents

Parent and Pupil Guidelines

General Information

Any issues accessing the school systems from home please use the contact detail button below and complete the online form adding a description of the problem. Alternatively email: 
Unrhyw faterion sy’n codi gyda’r system ysgol o adref, defnyddiwch y botwm manylion cyswllt isod a chwblhewch y ffurflen ar-lein gan ychwanegu disgrifiad o’r broblem. Fel arall e-bostiwch:
dapupilsupport@hwbwave15.onmicrosoft.com
Any general school enquiries please use the contact detail button below and complete the online form. Alternatively please use the following email address:  
 
 
ydahelpdesk@hwbwave15.onmicrosoft.com
Unrhyw ymholiadau ysgol cyffredinol, defnyddiwch y botwm manylion cyswllt isod a chwblhewch y ffurflen ar-lein. Fel arall, defnyddiwch y cyfeiriad e-bost canlynol:
 
ydahelpdesk@hwbwave15.onmicrosoft.com

Accessing School From Home – Support for Parents & Carers

Mynediad i’r Ysgol Gartref – Cefnogaeth i Rieni & Gofalwyr

KS3 Learning from Home / CA3 Gweithio o Adre

All work is set via Google Classroom for which every student must use their SCHOOL email address (a private email address will not work). A range of general tasks will be provided. Some tasks may well require access to other websites and learning platforms – where this is the case links will be provided.
New work will be set on an ongoing basis so please ask students to revisit often and check inside the classroom.
If students have completed all work set and require more work will be provided as time goes on. It is important to check that work has been completed fully and thoroughly to the very best of their ability. Work should not simply be rushed through so that they can say it has been done. This may mean going through work to add more details, reading through work to check for accuracy or re-drafting a first attempt to improve the quality of a piece of work. 
In addition to the specific work set for each subject, all students have access to the School Website many departments websites now provide a range of useful learning tasks to engage in.
Other useful educational activities include:
 • Reading – ideally set works or texts but reading novels or other suitable materials such as age appropriate subject journals or research materials is always a good use of time.
 • Research into different careers
 • Re-reading notes on topics covered so far to make sure learning is secure.
 • Completing any incomplete work due to previous absence.
 • Extended use of on-line learning platforms such as:
 • MathsWatch – All students already have logins.
 • SENECA Learning – There are a range of courses available for improving literacy here for Year 7 and 8 students.
 • Joe Wicks – Body Coach – Some active exercise is also to be encouraged.
Mae’r holl waith wedi’i osod trwy Google Classroom. Mae’n rhaid i bob myfyriwr ddefnyddio ei gyfeiriad e-bost YSGOL (ni fydd cyfeiriad e-bost preifat yn gweithio). Darperir ystod o dasgau cyffredinol. Efallai y bydd angen mynediad i wefannau a llwyfannau dysgu eraill ar gyfer rhai tasgau – lle mae hyn yn wir darperir dolenni.
Bydd gwaith newydd yn cael ei osod yn barhaus felly gofynnwch i’r myfyrwyr ailedrych yn aml a gwirio yr ystafell ddosbarth.
Os yw myfyrwyr wedi cwblhau’r holl waith a osodir ac angen mwy, darperir mwy o waith wrth i amser fynd yn ei flaen. Mae’n bwysig gwirio bod gwaith wedi’i gwblhau’n llawn ac yn drylwyr hyd eithaf eu gallu. Ni ddylid rhuthro drwy’r gwaith fel y gallant ddweud ei fod wedi’i wneud. Gall hyn olygu mynd trwy’r gwaith i ychwanegu mwy o fanylion, darllen trwy gwaith i wirio am gywirdeb neu ail-ddrafftio ymgais gyntaf i wella ansawdd darn o waith. 
Yn ychwanegol at y gwaith penodol ar gyfer pob pwnc, mae gan bob myfyriwr fynediad i Wefan yr Ysgol ac mae llawer o wefannau adrannau bellach yn darparu ystod o dasgau dysgu defnyddiol i ymgymryd â nhw.
Mae gweithgareddau addysgol defnyddiol eraill yn cynnwys:
 • Darllen – testunau gosod, darllen nofelau neu mae deunyddiau addas eraill fel cylchgronnau pwnc benodol sy’n briodol i’w hoedran neu ddeunyddiau ymchwil mae rhain bob amser yn ddefnyddio.
 • Ailddarllen nodiadau ar bynciau a drafodwyd hyd yma i sicrhau bod dealltwriaeth yn y dysgu. Hole had eich plenty nam gynnwys y gwaith. Gofynwch iddynt greu cwis ar y gwaith.
 • Cwblhau unrhyw waith anghyflawn oherwydd absenoldeb blaenorol. Fe fydd rhain yn yn dangos ar ddosbarth Google eich plentyn.
 • Defnydd estynedig o lwyfannau dysgu ar-lein fel:
 • MathsWatch – Mae gan bob disgybl gyfrinair. Os oes problem cysylltwch a’r linell gymorth/ helpdesk.
 • Dysgu SENECA – Mae yna ystod o gyrsiau ar gael ar gyfer gwella llythrennedd yma ar gyfer disgyblion Blwyddyn 7 ac 8.
 • Mae modd ymchwilio i I lwybrau ar gyfer y dyfodol – gyrfau posibl
 • Joe Wicks – Body Coach – Mae ymarfer corff dyddiol hefyd i’w annog.
The invitation link to the classroom Working From Home is:
https://classroom.google.com/c/MTUwMzcxNzc1MjQx?cjc=24fypcv
Alternatively click on the image below:

Any issues accessing the Working from Home classroom, please contact the relevant Head of Year or email the YDA Helpdesk:

ydahelpdesk@hwbwave15.onmicrosoft.com

YDA Parent ‘Working from Home’ Support Toolkit / Pecyn Cymorth Rhiant ‘Gweithio o Adref’ YDA

Access to School from Home / Mynediad i’r Ysgol o’r Cartref

Safeguarding & Wellbeing / Diogelu a Lles

Meet our staff...

About us…

Learn more about Ysgol Dyffryn Aman and our commitment to learning…

Pupil Absence

To report pupil absence please click the link below…

Parent/Guardian Information

All the information you need can be found here…

The New Parent App

We have a convenient new way to share information with you about your child’s school life
YDA_Footprint _logo

My Academic Profile…

Learn more about MAP…​

Education Maintenance Allowance (EMA)

Download the application and apply now to make sure you get paid on time.

Digital Safety

Helping parents/guardians keep children safe online…

The Parental Involvement Programme

Please click the link for further information…

Contact Us

You can contact the school in the following ways…

Latest News

News

RAF LEARN LIVE – WEDNESDAY 3 FEBRUARY 2021, 6PM – 9PM

We are pleased to invite you to our RAF Learn Live event taking place on Wednesday 3 February from 6pm – 9pm. You will need …

News

*Important* Blended Learning Etiquette

Please note – No pupil should record their screen using another device during a Google meet session, this is illegal on safeguarding grounds. There may …

News

New Parent Governor – Please Vote

Please see the information shared with you via the SIMS app and email to vote for a new parent governor – follow the link on …

News

technocamps & Ysgol Dyffryn Aman – Virtual Computer Science Lesson

A number of Year 10 student have been involved in virtual computer science lessons presented by technocamps. With the new qualification Computer Science underpinning all …

Twitter

Diary Dates

Look for more

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

You have no events for this day

Look for more

You have no events for this month

Look for more

You have no events for this month

You have no events

stec_replace_image
stec_replace_icon

stec_replace_summary

stec_replace_desc_short
0d 0h 0m 0s
Expired
In Progress

stec_replace_location

stec_replace_timespan

 • stec_replace_icon

  stec_replace_summary

  stec_replace_date


 • stec_replace_summary

  Awaiting approval


 • stec_replace_tags
  Invited
  stec_replace_icon
  stec_replace_summary stec_replace_short_desc
  Expired
  In Progress
  stec_replace_guest_name stec_replace_product_name stec_replace_location stec_replace_date RSVP to Event
  stec_replace_image
  stec_replace_icon
  stec_replace_date_big
  stec_replace_date
  stec_replace_tags
  stec_replace_summary
  stec_replace_short_desc
  • Event Info

  • Location

  • Schedule

  • Guests

  • Attendance

  • Forecast

  • Comments

  stec_replace_tags

  stec_replace_summary

  stec_replace_description
  • stec_replace_title
   Organizer of stec_replace_event
   stec_replace_about
   stec_replace_social
  • 0

   days

  • 0

   hours

  • 0

   minutes

  • 0

   seconds

  • Attend

  • Decline

  Event expired

  Event is in progress

  Attachments

  Location

  stec_replace_location

  Get Directions

  Get Directions

  Could not find route!

  Details

  stec_replace_details

  No schedule

  stec_replace_date stec_replace_time
  stec_replace_title
  stec_replace_desc
  stec_replace_avatar
   stec_replace_social

  stec_replace_name

  stec_replace_about

  You are invited to this event!

  • Attend

  • Decline

  • stec_replace_name
    stec_replace_status

   stec_replace_name

  Weather data is currently not available for this location

  Weather Report

  Today stec_replace_today_date

  stec_replace_today_icon_div

  stec_replace_current_summary_text

  stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

  Wind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

  Humidity stec_replace_current_humidity %

  Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

  Forecast

  Date

  Weather

  Temp

  stec_replace_date

  stec_replace_icon_div

  stec_replace_min / stec_replace_max °stec_replace_temp_units

  stec_replace_5days

  Next 24 Hours

  Powered by Forecast.io

  BBC News Feed


  Ysgol Dyffryn Aman achieve green in Welsh Government performance categorisation /
  Gwyrdd i Ysgol Dyffryn Aman yn system categoreiddio ysgolion.

  Life @ YDA

  Find out what it is like to be a pupil at
  Ysgol Dyffryn Aman…

  What Our Pupils Say...

  I enjoyed every aspect of Year 7 and 8, and I was very fortunate to have been able to take part in a number of extra-curricular activities. I am looking forward to starting Year 10.

  Maddie – Yr 9

  In year 9 I took part in the Mock Trials, which was a mock courtroom. I am a member of the Carmarthenshire’s youth council which I got involved in via the school and I spoke in the house of commons last November.

  Thomas Yr 11

  Scroll to Top